HISTORIA ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO / TERENOWEGO PZK w LESZNIE

10.11.1976 r., z inicjatywy Ryszard Grabowskiego SP3CUG, w siedzibie Komendy Hufca ZHP w Lesznie przy Placu Kościuszki nr 5, odbyło się spotkanie przedstawicieli klubów krótkofalarskich z nowopowstałego, działającego od 1 czerwca 1975 r. województwa leszczyńskiego. W zebraniu uczestniczyli: Jan Żalik SP3AMZ - pełnomocnik ZOW PZK w Poznaniu i jednocześnie przedstawiciel SP3ZFH (p. życiorys - http://www.rbi.ampr.org), Jan Bonikowski SP3AXI (sk) - przedstawiciel SP3ZHW (p. życiorys - http://www.rbi.ampr.org), Ryszard Grabowski SP3CUG   komendant Hufca ZHP w Lesznie i gospodarz spotkania (p. życiorys - http://www.rbi.ampr.org), Jerzy Wróż SP3GXJ (sk) - przedstawiciel SP3KNI, Włodzimierz SP3IBN - przedstawiciel SP3PEI i Wieńczysław Celer SP3HUW - przedstawiciel SP3ZAH.

 

Na spotkaniu, po przeanalizowaniu sytuacji, zebrani jednomyślnie postanowili powołać do działalności Oddział Wojewódzki PZK. Powołano zespół organizacyjny w składzie: SP3AMZ, SP3AXI, SP3CUG, SP3GXJ, SP3HUW, SP3IBN, SP3LEY, a na jego przewodniczącym wybrano Ryszarda SP3CUG. Podjęto też decyzję o powołaniu Leszczyńskiego Klubu Krótkofalowców PZK, który miał pełnić rolę klubu oddziału wojewódzkiego. Ryszard SP3CUG wysłał uchwały komitetu organizacyjnego do Zarządu głównego PZK. W międzyczasie do ówczesnego Sekretarza Generalnego PZK, kol. Anatola SP5CM, dotarła wiadomość z ZOW PZK w Poznaniu o bezprawnych działaniach rzekomo „samozwańczego” przewodniczącego. Następstwem tego była rozmowa telefoniczna, w której w „żołnierskich” słowach, zabronił on Ryszardowi SP3CUG podejmowania jakichkolwiek działań związanych z powoływaniem Oddziału. Jednak po otrzymaniu dokumentów z Leszna, Anatol SP5CM na piśmie przeprosił przewodniczącego zespołu i poprosił o szybki kontakt w celu uzgodnienia dalszych kroków. Wróciła więc nadzieja na szybkie załatwienie sprawy. Na kolejnym spotkaniu zaproponowany został skład przyszłego zarządu z Janem SP3AMZ jako prezesem oraz Janem SP3AXI jako wiceprezesem. W kolejnej rozmowie Anatol SP5CM zasugerował, aby kandydatów do zarządu przedstawić w Wydziale Organizacyjnym KW PZPR. Ryszard SP3CUG wraz z Janem SP3AMZ - udali się więc do wspomnianego wydziału, gdzie jego kierownik nie zaakceptował kandydata, a powodem był brak przynależności do jedynie słusznej partii. W obawie przed kolejną odmową zespół postanowił zaproponować na funkcję prezesa Zenona SP3EKV - członka klubu SP3ZAH, który liczył się w strukturach wojskowych  PZPR (Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej). Zenon SP3EKV przyjął tą propozycję.

I KADENCJA - 17.03.1977 r. 

Zjazd odbył się w Urzędzie Telekomunikacji w Lesznie. Prezesem został wybrany Zenon SP3EKV, wiceprezesem Jan Bonikowski SP3AXI, Sekretarzem Ryszard Grabowski SP3CUG, Skarbnikiem Jerzy Wróż SP3GXJ, QSL - managerem Wieńczysław Celer SP3HUW. Członkami zostali: Władysław Rusin SP3FFR (p. życiorys -http://www.rbi.ampr.org) i Krzysztof Marczyński SP3FEG, a przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrany został Antoni SP3JIX, sekretarzem Józef Zjeżdżała SP3 4086 (późniejszy SP3AAH), a jej członkiem Wacław Szalek (późniejszy SP3LEY). Tymczasową siedzibą ZOW została Komenda Hufca ZHP w Lesznie.

Nowo powstały zarząd włączył się w propagowanie Centralnych Dożynek, które odbyły się w Lesznie w 1977 r. ZOW był wydawcą dyplomu „Ojczyźnie Plon”, a stacja klubowa SP3ZAH pracowała pod znakiem SPØLDC. Powołana została Oddziałowa (Wojewódzka) Komisja Eterowa, której przewodniczenia podjął się Jerzy Sternal SP3FEI. W kwietniu 1978 r. Zenon SP3EKV został aresztowany, a następnie skazany za szpiegostwo na rzecz USA. Po uzyskaniu informacji o postawionych zarzutach prezesowi, w porozumieniu z Zarządem Głównym PZK, aktyw ZOW przystąpił do organizacji Zjazdu Oddziału.

 II KADENCJA - 25.02.1979 r.

Zjazd odbył się w Spółdzielni Inwalidów Start w Lesznie, przy ul. Bolesława Chrobrego. Podczas zjazdu wybrano Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w składzie: prezes Jan Żalik SP3AMZ - sekretarz Wieńczysław Celer SP3HUW, skarbnik Bolesław Jankowski SP3BBM. Członkami ZOW zostali: Jan Bonikowski SP3AXI, Ryszard Grabowski SP3CUG, Władysław Rusin SP3FFR, Antoni SP3JIX i Dariusz SP3EAR. Na pierwszym posiedzeniu dokonano przydziału funkcji członkom i tak: wiceprezesem został Jan Bonikowski SP3AXI, a Kierownikiem Biura Ryszard Grabowski SP3CUG.

W związku z rezygnacją członków Antoniego SP3JIX i Dariusza Deca SP3 4090LE - w ich miejsce weszli Antoni SP3AHH i Franciszek Górny SP3IPT. Przewodniczącym OKR został Wacław Szalek SP3LEY, na sekretarza wybrano Józefa Zjeżdżałkę SP3AAH, a Eugeniusz Lisiecki SP3JQN został członkiem tej komisji. Delegatami na VII Zjazd Krajowy PZK zostali kol: Jan Żalik SP3AMZ, Jan Bonikowski SP3AXI i Antoni SP3JIX. Pracami Oddziałowej Komisji Eterowej nadal kierował jako jej przewodniczący Jerzy Sternal SP3FEI.

Rok później na zasadach porozumienia Komendy Hufca ZHP i ZOW PZK, zarząd wspólnie z HKŁ   SP3ZAH otrzymał pomieszczenie przy ul. Łaziebnej w Lesznie. W tym czasie oddział skupiał 74 nadawców i 24 nasłuchowców. Podczas trwania kadencji ZOW PZK otrzymał od ZG PZK sprzęt pomiarowy, co pozwoliło na uruchomienie punktu pomocy koleżeńskiej, którą prowadził Wiktor Kontecki SP3MIU. Pod koniec lat 70 z inicjatywy Adama SP3JIX, ZOW PZK otrzymał z KW MO w Lesznie dużą liczbę radiotelefonów FM. Wspólnymi siłami HKŁ „Leszno” i ZOW PZK uruchomiony został przemiennik FM. W 1980 r. ZOW PZK dokonał zbiorowego zakupu kilkudziesięciu kompletów rezonatorów, które instalowane były w radiotelefonach FM. Zarząd sprowadził kilkadziesiąt anten typu długa Yagi SP6LB (2 m i 70 cm). Klub przy KW MO uzyskał dużą liczbę podzespołów elektronicznych, które przekazał również zaprzyjaźnionym klubom. Do najaktywniejszych stacji klubowych zaliczono na KF - SP3ZAH z Leszna, a na UKF - SP3ZGI z Jutrosina. Zarząd wspierał organizatorów zawodów KF i UKF.: Leszczyńskie Zawody UKF z okazji 50-lecia PZK (SP3ZAH), Leszczyński Polny Dzień „Szkoły 1977” i „Dwory i Pałace 1980” organizowane przez Inspektorat Łączności ZHP i SP3ZHW, organizowane przez klub SP3ZHW: Harcerska Fala i Zawody Alert ZHP, Leszczyński Polny Dzień - Inspektorat Łączności ZHP i kluby „LE”. ZOW PZK ufundował plakietkę pod nazwą „za pierwszy krok na UKF-ie”, a otrzymywali ją nadawcy i stacje klubowe z chwilą uruchomienia się w paśmie 145 MHz. Reprezentacja Oddziału składająca się z zawodników z HKŁ Rawicz i HKŁ „Pawłowice” zajęła II miejsce na Mistrzostwach Polski. Zarząd pomagał przy organizacji I krajowych Zawodów ARS Spółdzielczości Mieszkaniowej, które odbyły się w Boszkowie w 1980 r.

W 1982 r. rozpoczęła się pionierska działalność Tomka Tranowskiego SP3MIN w zakresie budowy urządzeń RTTY i SSTV.

III KADENCJA - 17.04.1982 r.

Przewodniczącym obrad wybrany został Ryszard Grabowski SP3CUG. W prezydium zasiedli również Wieńczysław Celer SP3HUW i Adam SP3JIX. W zjeździe w charakterze gości uczestniczyli: dyrektor IO PIR w Poznaniu, inż. A. Minicki, płk M. Sławski z WIOC, M. Skrzypczak z ZW LOK, A. Wacel i G. Kowalski z KW MO w Lesznie.

Podczas Walnego zebrania wybrany został Zarząd w składzie: prezes Jan Żalik SP3AMZ, wiceprezes ds. sportowych - Jan Bonikowski SP3AXI, wiceprezes ds. organizacyjnych - Ryszard Grabowski SP3CUG, sekretarz Waldemar - SP3MIJ, skarbnik Wieńczysław Celer SP3HUW, QSL manager Jerzy Janiszewski SP3MEP, manager techniczny Tomasz Tranowski SP3MIN i Wiktor Kontecki SP3MIU, Andrzej Maruszewski SP3DKH - manager sportowy, 

W skład KR weszli Józef Zjeżdżałka SP3AAH, Eugeniusz Lisiecki SP3JQN i Janusz SP3 4162/LE. QSL managerem przy ZOW został Jerzy mielcarek SP3JUA.

Wybrano też Oddziałową Komisję Eterową w składzie: Janusz Adamczyk SP3DOQ, Czesław Przydrożny SP3BOA, Bernard SP3EIS. Komisja tej kadencji nie wykazała się jednak aktywnością.

Zarząd kolejny raz zorganizował akcję pozyskania 120 kompletów rezonatorów kwarcowych do radiotelefonów FM. Kluby na terenie oddziału miały do dyspozycji łącznie 35 odbiorników Amatorskiej Radiolokacji Sportowej 3,5 MHz, 47 odbiorników 144 MHz oraz 20 szt. nadajników (KF+UKF). Reprezentacja ZOW Leszno zajęła III miejsce w Mistrzostwach Polski ARS w Funce k/Chojnic, a Dariusz S. zajął II miejsce w grupie młodzików. 

W 1983 r. koledzy Jan SP3AMZ, Jan SP3AXI, Ryszard SP3CUG, Stefan SP3DFB, Antoni SP3JIX, Grzegorz SP3LRS i Tomasz SP3MIN stanowili grupę zajmującą się trybami nowych technik.

Tomasz SP3MIN wywiązał się wyjątkowo dobrze ze swej funkcji i uruchomił kila modemów RTTY, SSTV i adaptował dla potrzeb amatorskich kilka dalekopisów kolegów z oddziału leszczyńskiego. Podobne działania na terenie Rawicza podjął Grzegorz SP3LRS. Po okresie stanu wojennego wznowione zostały Leszczyńskie Zawody UKF 83, które organizowane były przez HKŁ Leszno przy wsparciu zarządu. W tej kadencji działała Komisja Aktualizacyjna przy ZOW PZK pod kierunkiem Jana SP3AMZ. Komisja ta pozytywnie zweryfikowała wszystkich członków Oddziału. 

IV KADENCJA - 14.04.1984 r.

Przewodniczącym obrad wybrany został Wieńczysław Celer SP3HUW. Zjazd wybrał zarząd, którego prezesem został Jan Żalik SP3AMZ, wiceprezesem Jan Bonikowski SP3AXI, sekretarzem Wiktor Kontecki SP3MIU, skarbnikiem Wieńczysław Celer SP3HUW, managerem technicznym Tomasz Tranowski SP3MIN, managerem sportowym Grzegorz Furmaniak SP3LRS, QSL Managerem Jerzy Janiszewski SP3MEP, a gospodarzem technicznym Waldemar SP3MIJ.

Komisja Rewizyjna wybrana została w składzie: przewodniczący- Marian Szczepaniak SP3NGT, członkowie: Józef Zjeżdżałka SP3AAH, Marek SP3LPG i Mariola SP 4038/LE. W związku z ustąpieniem z funkcji Waldemara SP3MIJ do zarządu dokooptowany został Ryszard SP3CUG, któremu powierzono funkcję wiceprezesa ds. organizacyjnych. Delegatami na Zjazd Krajowy zostali: Jan SP3AMZ, Ryszard SP3CUG, Jerzy SP3FEI i Antoni SP3JIX. Obecny na Zjeździe dyrektor IO PIR w Poznaniu wysoko ocenił działalność oddziału i zadeklarował daleko idąca pomoc. Przedstawiciel ZG PZK wyraził zadowolenie z pracy ZOW i dużej aktywności stacji LE na UKF-ie.

W Tej kadencji uruchomione zostały komunikaty radiowe prowadzone przez Ryszarda SP3CUG ze stacji SP3ZAH. ZOW PZK aktywnie włączył się do współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Obrony Cywilnej w ramach Krajowych Ćwiczeń „Żuławy 86”. W 1984 r. ZOW zorganizował pierwsze w Polsce Krajowe Zawody RTTY, których 1 miejsce zajął Jan SP3AMZ. Od tego czasu zawody te stały się cykliczną imprezą organizowaną przez ZOW PZK w Lesznie. W 1985 r. w Krajowych Zawodach RTTY 1 miejsce zajął Mieczysław SP3CMX, a w Krajowych Zawodach RTTY 1986 1 miejsce zdobył Ryszard SP3CUG.

Zarząd był współorganizatorem Zawodów UKF 1985. Leszczyński Polny Dzień 14÷15.1985 r. „X lat Województwa Leszczyńskiego” - był znaczącą imprezą ogólnopolską. Z inicjatywy członka zarządu Grzegorza Furmaniaka SP3LRS zorganizowany został Meeting RTTY 1986. Zarząd oraz HKŁ SP3ZAH zorganizowali II Zjazd Polskiego Klubu RVG, który odbywał się w dniach 10÷11.05.1986 r.. HKŁ Leszno uruchomił pracę okolicznościowej radiostacji SPØRVG.

W 1986 r. wspólnie z WIOC w Lesznie, zorganizowany został Leszczyński Polny Dzień (13÷14.09). Patronat nad imprezami przyjęli wicewojewoda Leszczyński Edmund Jankowski, Wydział Kultury Fizycznej i Sportu, Kuratorium Oświaty i Wychowania UW w Lesznie.

Z terenu ówczesnego województwa Leszczyńskiego pracowały stacje : SP1MK, SP1NQN, SP3HD, SP3OSX, SP3HZG, SP3DUC, SP3VV, SP3NYS, SP3BBZ, SP3OSB, SP3LFU, SP3HJG, SP3LOX oraz stacje klubowe: SP3ZAB, SP3PLD i SP3ZCU. Oddział leszczyński reprezentowało dwudziestu kolegów oraz kilka klubów. Pierwsze miejsce zajął Jerzy SP3JUA. W grupie stacjonarnej uczestniczyły 93 stacje, a najlepszy wynik uzyskał Leopold SP3BYZ.

W tym okresie oddział skupiał 9 klubów i 84 członków.

ZOW PZK wskazał na aktywną pracę kolegów, którzy nie są funkcyjnymi w oddziale: SP3DFB, SP3FEI, SP3JQN, SP3JIX, SP3OTN.

Delegatami na IX Krajowy Zjazd PZK (16÷17.02.1985 r.) byli: SP3AMZ, SP3CUG, SP3FEI i SP3JIX. Podczas Zjazdu Ryszard SP3CUG został wybrany członkiem ZG PZK.

V KADENCJA - 11.04.1987 r.

Zjazd odbył się w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie. Przewodniczącym obrad wybrano Wieńczysława Celera SP3HUW.

Na zjeździe obecni byli miedzy innymi: przedstawiciel ZG PZK Jerzy SP3FN, dyrektor OI PIR w Poznaniu - mgr inż. Jan Chrzanowski, z-ca Komendanta Chorągwi ZHP - Tadeusz Marciniak, przedstawiciel ZW LOK w Lesznie - Jan Rostecki, przedstawiciel WIOC - mjr Marian Szymanek.

Prezesem wybrany został Ryszard Grabowski SP3CUG, a w skład zarządu weszli: Wiktor Kontecki SP3MIU, Mieczysław SP3NGI, Przemysław Poloch SP3RAN, Jarosław Ratajczak SP3FFK, Tomasz Tranowski SP3MIN i Zbigniew Wojtysiak SP3BJK.

Funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej zjazd powierzył ponownie Marianowi Szczepaniakowi SP3NGT. Jej członkami zostali Jerzy Wróż SP3GXJ, Bogdan Skrzypek SP3OKL (sk), Józef Zjeżdżałka SP3AAH (sk) i Zbigniew Rosik SP3RAD.

Dyrektor Jan Chrzanowski podziękował ustępującemu zarządowi, prezesowi i -vice-prezesom za dobrą współpracę, a Jerzemu Sternalowi SP3FEI za wzorową działalność Oddziałowej Komisji Eterowej.

Delegatami na zjazd krajowy PZK wybrano kolegów: SP3CUG, SP3JIX, SP3JQN i SP3NGT. 

W tym czasie (1987 r.) oddział liczył 94 nadawców i 31 nasłuchowców. 

Zarząd Oddziału wspierał organizowany przez klub SP3ZAH kurs krótkofalarski w ramach „Awangardy XXI” Wieku. W tej kadencji odbyły się: Krajowe Zawody RTTY 1987 (1 miejsce zajął Ryszard SP3CUG) oraz Dni Aktywności 1987 (1 miejsce uzyskał Stanisław SP3BGD).

Pod patronatem Prezydenta Miasta Leszno zorganizowane zostały Leszczyńskie Zawody UKF 27.12.1987 r. - w rocznicę Powstania Wielkopolskiego. We wrześniu 1987 r. miał miejsce Leszczyński Polny Dzień pod hasłem „Leszczyńska Kultura”, którego współorganizatorami byli: Wydział Kultury i Sztuki UW w Lesznie, HKŁ w Górze SP3ZFR oraz SM w Górze. Organizatorzy zapewnili zwrot kosztów podróży i noclegów dla kolegów spoza województwa.

W drugim roku kadencji ZOW zorganizował: Krajowe Zawody RTTY 1988 - 1 miejsce zajął Stanisław SP3BGD, Leszczyński Polny Dzień (3÷4.09.1988 r.) - pod hasłem „X lat LPD” oraz Dni Aktywności RTTY 1988, w których ponownie 1 miejsce zdobył Stanisław SP3BGD.

W 1988 r. ZOW zorganizował pierwsze w Polsce Krajowe Zawdy SSTV, w których pierwsze miejsce zajęli koledzy SP3CUG i SP5DDJ. W celu zmobilizowania stacji leszczyńskich do pracy nową emisja ZOW zorganizował Dni Aktywności SSTV 1988. VI Krajowe Zawody RTTY 1989 dały zwycięstwo kol. SP3SUM. W II Krajowych Zawodach SSTV 1989 r. na najwyższym podium stanął kolega SP5DDJ. Dni Aktywności SSTV 1989 zakończyły się sukcesem stacji SP3CUG i SP3AMZ. W tym czasie Oddział liczył 94 nadawców i 31 nasłuchowców. 

W 1988 r. Kluby LOK w Lesznie, Kościanie i Wschowie kolejny raz rejestrowały się w Oddziale.

W siódmych Krajowych Zawodach RTTY 1990 r. 1 miejsce przypadło kol. SP9BCH, a w Krajowych Zawodach SSTV 1990 r. 1 miejsce przypadło Waldemarowi SP4KM, a Krajowe Zawody SSTV 1991 r. zwyciężył Jan SP3AMZ.

Z inicjatywy Leszka SP3RNW powstał w Lesznie Węzeł Packet Radio.

W latach 1977 ÷ 1989 leszczyński ZOW należał do najaktywniejszych w PZK. W tym okresie nigdy nie był na liście spóźnialskich.  Inwentaryzacje wykonywane były w terminie i bez najmniejszych zastrzeżeń. Składki do Zarządu Głównego przekazywane były zawsze w 100%  i przed terminem.

W tym okresie uchwałą Zarządu Głównego,  Honorową Odznakę PZK otrzymali:  Jan SP3AMZ, Jan SP3AXI, Ryszard SP3CUG, Jerzy SP3EXZ, Zdzisław SP3FTA , Czasław SP3FUK, kol. SP3IPT, Antoni SP3JIX. Na wiosek ZOW, srebrny medal „Za zasługi dla obronności kraju” otrzymali: Jan SP3AMZ, Jan SP3AXI, Ryszard SP3CUG, a brązowy - Jerzy SP3JUA. Brązowym medalem „Za zasługi dla OC” wyróżnieni zostali koledzy:  Jan SP3AMZ i Ryszard SP3CUG. Odznaka Zasłużony Pracownik Łączności nadana została kolegom:  Ryszardowi SP3CUG (złota), Janowi SP3AMZ, Ryszardowi SP3CUG, Janowi SP3JIX (srebrna) oraz: Jarosławowi SP3CIR, Marianowi SP3NGT, Janowi SP3AMZ, Władysławowi SP3FRR i Jerzemu SP3JUA (brązowa).

Odznaką „Za zasługi dla Województwa Leszczyńskiego” uhonorowani zostali: Jan SP3MZ, Jan SP3AXI, Ryszard SP3CUG, Antoni SP3JIX, Wiktor SP3MIU, Jan SP3OTN, Zdzisław SP3FTA. Honorową odznakę „Za zasługi dla Leszczyńskiej Chorągwi ZHP” nadano kolegom: srebrną -  Antoniemu SP3JIX, Janowi SP3AMZ, brązową - Andrzejowi SP3DKH, Eugeniuszowi SP3JQN i Marianowi SP3NGT. ZW LOK przyznał odznakę „Zasłużony działacz LOK”: złotą - Ryszardowi SP3CUG, srebrną - Zbigniewowi SP3FNZ, Romanowi SP3FQL i brązową - Zdzisławowi SP3FTA, Jerzemu SP3GXJ i Tomaszowi SP3MIN.

VI KADENCJA - 30.03.1990 r.

Przewodniczącym obrad wybrano Ryszarda SP3CUG.

Uczestnicy Zjazdu wybrali nowy ZOW w składzie: prezes Zdzisław Nowacki SP3FTA, wiceprezes i sekretarz Antoni SP3AHH, skarbnik Jarosław SP3FFK. Członkami zostali Bogdan Skrzypek SP3OKL (sk) i Ryszard Prałat SP 4283/LE (późniejszy SP3UCL).

Przewodniczącym OKR wybrany został Stefan SP3DFB, zastępcą Jan Zarzecki SP3RAO, a sekretarzem Bernard SP3EIS. W skład Sądu Koleżeńskiego weszli: Kazimierz Sakowski SP3AVI, Maria Hryniak SP3HVC, Jerzy SP3LRN oraz Eugeniusz Lisiecki SP3JQN.

Delegatami na zjazd Krajowy PZK zostali wybrani: Ryszard SP3CUG, Zdzisław SP3FTA, Jerzy SP3FEI, a zastępcą Eugeniusz SP3JQN.

W dniu  19.05.1990 r. z inicjatywy Ryszarda SP3CUG powołano Radę Okręgu SP3, po 2 osoby z każdego województwa. 

We wrześniu 1990 r. zarejestrowany w PZK został Harcerski Klub Łączności Kwarc przy Zespole Szkół Zawodowych PKP w Lesznie, działający pod znakiem SP3ZIR, którego przewodniczącym rady był Zenon Mielnik SP3VKE (sk). 

W tym czasie ZOW PZK rozpoczął współpracę z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii Oddziałem w Lesznie, któremu szefował Antoni SP3JIX.

W dniu 06.02.1990 r. Klub Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PZK otrzymał Zezwolenie nr 88/N/K/90 ze znakiem SP3PNR. Kierownikiem radiostacji był Jerzy Sternal SP3FEI, a operatorami Antoni SP3JIX i Ryszard Grabowski SP3CUG. Głównym zadaniem stacji było nadawanie komunikatów oddziałowych. Otrzymana licencja uprawniała również do pracy emisją SSTV.

VII KADENCJA - 04.12.1993 r.

Walne zebranie miało miejsce w siedzibie ZG PZK. Głównym celem zebrania, był wybór władz oddziału w związku z wejściem w życie nowego statutu PZK. Prezesem wybrany został Zdzisław Nowacki SP3FTA, wiceprezesem - kol. SP3WBH, skarbnikiem - Jarosław Ratajczak SP3FFK, sekretarzem - SP3VST, a członkiem – Jacek SP3WYW. Komisja Rewizyjna: Wiktor Kontecki SP3MIU - przewodniczący, kol. SP3WBD wiceprzewodniczący. Zdzisław SP3FTA dodatkowo pełnił funkcję QSL Managera. Zebranie to odbyło się na bazie nowego statutu i do jego przeprowadzenia były zobowiązane wszystkie środowiska zainteresowane powołaniem Oddziałów Terenowych.

W 1998 r. Dariusz SP3TUI uruchomił stronę internetową oddziału. Po reorganizacji administracyjnego podziału państwa i likwidacji z końcem 1998 r. województwa leszczyńskiego - w składzie OT pozostają wszystkie kluby, oraz członkowie z klubów ze Śremu, Jarocina, Grodziska i kilku kolegów spoza województwa wielkopolskiego. Jedynymi zawodami w kadencji były Krajowe Zawody RTTY 1999, w których najwyższe miejsce na podium przypadło koledze SN7M.

VIII KADENCJA - 2000 r.

Podstawowym zadaniem Walnego Zebrania był wybór delegatów na XIII Zjazd Krajowy. Delegatami wybrani zostali Ryszard Grabowski SP3CUG i Zdzisław Nowacki SP3FTA. Po przeniesieniu Sekretariatu ZG PZK do Bydgoszczy do aktywnej pracy w oddziale wracają: Ryszard SP3CUG, Wiktor SP3MIU i Jerzy SP3MEP. W 2000 r. Zarząd Terenowy pracował w składzie Ryszard SP3CUG, Zdzisław SP3FTA, Dariusz SP3TUI i Jerzy SP3EXZ.

W dniu 09.09.2000 r. ZT PZK podpisał porozumienie z Prezydentem Miasta Leszno w zakresie współdziałania w przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć na rzecz ochrony ludności. 

W VIII kadencji ZT PZK wspólnie z HKŁ ”Leszno” zorganizowała następujące imprezy krótkofalarskie: Krajowe Zawody RTTY 2000 r. - 1 miejsce wywalczyła stacja SP5ALV, Krajowe Zawody SSTV 2000 - 1 miejsce przypadło stacji SP2ZFT oraz Krajowe Zawody RTTY 2001 r. - 1 miejsce uzyskała stacja SP3XR. 

 

IX KADENCJA - 17.03.2001 r.

Walne zebranie członków odbyło się w Urzędzie Miejskim w Lesznie i dokonało wyborów nowego zarządu w składzie: prezes - Ryszard Grabowski SP3CUG, wiceprezes - Zdzisław Nowacki SP3FTA, skarbnik - sekretarz - Dariusz SP3TUI, QSL manager - Jerzy Janiszewski SP3MEP. Na funkcję KF managera poza zarządem powołany został kol. SP3VT. Skład Komisji rewizyjnej przedstawiał się następująco: przewodniczący -Wiktor Kontecki SP3MIU, sekretarz Wiesław Kłosowski SP3AVS (p. życiorys- http://www.rbi.ampr.org) oraz członkowie: Waldemar SP3BLD i Ryszard Prałat SP3UCL. Dzięki życzliwości ZG PZK oddział dysponował siedzibą w leszczyńskim „Pentagonie” przy ulicy Mickiewicza. Stroną Internetową Zajmował się nadal Darek SP3TUI. Komunikaty oddziałowe prowadził ze stacji SP3PNR Zdzisław SP3FTA. Powrócono do organizacji Leszczyńskiego Polnego Dnia. W kadencji zorganizowane zostały zawody pod patronatem Prezydenta Miasta Leszna: Leszczyńskie Zawody UKF 2002 r., w których 1 miejsce zajął Jan SP3AMZ, Krajowe Zawody RTTY 2002 r. - 1 miejsce przypadło kol. SP5KP, SSTV - 1 miejsce uzyskał Jan SP3AMZ, PSK 2002 r., które zwyciężyła stacja SP3OL, Krajowe Zawody RTTY z 1 miejscem dla stacji SP5ANJ, Krajowe Zawody SSTV, które zwyciężył Ryszard SP3CUG, Krajowe Zawody PSK 2003 r. z 1 miejscem dla Bogdana SP3OKL. Współorganizatorami byli: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM w Lesznie i HKŁ ”Leszno”. W tym okresie do OT przypisane były kluby: SP3KCK, SP3KNI, SP3KXZ, SP3KYY, SP3KZM, SP3PNR SP3YDE, SP3ZAH, SP3ZCU, SP3ZFH, SP3ZJA i SP3ZLA.W minionej kadencji Ryszard SP3CUG zorganizował kurs krótkofalarski II kat dla chętnych z regionu. Uczestniczyło w nim kilkanaście osób z klubów OT nr 19. W maju 2001 r. wspólnie z Urzędem Miasta Leszna zarząd zorganizował podsumowanie Dni Aktywności LE UKF OC. W połowie roku 2001 r. zakończono nadawanie komunikatów radiowych. Manager dyplomów - Przemysław SP3 19031 - wydał 27 dyplomów (10 SP RTTY, 10 SP SSTV i Ziemia Leszczyńska). Zarząd OT PZK otrzymał z KW Policji w Poznaniu sprzęt demobilowy, który przekazany został zainteresowanym klubom.

Zarząd Terenowy wydawał Dyplom „Ziemia Leszczyńska”. Ze względu na malejące zainteresowanie członków OT, zarząd zaprzestał organizowania cotygodniowych komunikatów radiowych, a zamiast nich rozpoczął wydawanie biuletynów informacyjnych publikowanych w formie drukowanej, które były rozsyłane do koordynatorów powiatowych i do klubów. W 2002 r. - ze względów finansowych - nie została przedłużona licencja dla stacji oddziałowej SP3PNR. W celu propagowania krótkofalarstwa zorganizowano pracę terenową radiostacji SP3ZAH w powiatach: górowskim, grodziskim i leszczyńskim. W trakcie kadencji, z chwilą przejęcia przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową całego budynku, w którym znajdowały się pomieszczenia zarządu, ZT PZK utracił siedzibę.

X KADENCJA - 23.03.2002 r. 

Walne Zebranie członków oddziału miało miejsce w Urzędzie Miejskim w Lesznie. Brak chętnych do pracy w Zarządzie Oddziału Terenowego, brak siedziby i woli do odpłatnego wynajęcia lokalu na taką siedzibę, a także nieuzasadniona krytyka kilku kolegów ze stosunkowo małym doświadczeniem organizacyjnym, doprowadziły do zorganizowania przedterminowego walnego zebrania. Zarząd postanowił połączyć walne zebranie z uroczystym podsumowaniem zawodów. Po rezygnacji Zdzisława SP3FTA i Ryszarda SP3CUG z pełnionych funkcji, na posiedzeniu zarządu poprzedzającym walne zebranie, z dalszej pracy zrezygnowali pozostali członkowie. Ustępujący zarząd zaproponował niezadowolonym kolegom dalsze prowadzenie OT. Ci jednak, ani nikt inny z obecnych na sali obrad, nie wyrazili zgody na kandydowanie do nowych władz. Ustępujący zarząd za zgodą uczestników zebrania, zobowiązał się do dalszej pracy pod warunkiem, że jeżeli przed upływem roku nie znajdą się chętni do pracy w ZOT i Komisji  Rewizyjnej,  to nastąpi rozwiązanie Oddziału Terenowego. Walne Zebranie  uchwałą powierzyło przez aklamację dotychczasowemu zarządowi prowadzenie oddziału i ewentualne podjęcie działań, mających na celu rozwiązanie OT.

Nastąpiło pierwsze wydanie dyplomu „Ziemia Leszczyńska” finansowanego przez Daniela SP3HSZ. W 2002 r. o działaniach Zarządu informowany był ZG PZK i redakcja Komunikatu ZG PZK. W X kadencji OT PZK w Lesznie zrzeszał 61 nadawców i nasłuchowców oraz 5 klubów. Przez okres kadencji wydawany był skromny, 1 stronicowy biuletyn informacyjny. Na początku roku 2003 Ryszard SP3CUG zorganizował kolejną edycję Krajowych Zawodów RTTY, które wygrała stacja SP5ANJ, oraz SSTV, które wygrał organizator (Ryszard SP3CUG) i PSK, wygrane przez stację SP3OL.

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU OT PZK i ZAWODÓW 2003 r.

Tradycyjne spotkanie miało miejsce w Urzędzie Miasta Leszno.

W kadencji odbyło się siedem posiedzeń zarządu, w skład którego wchodzili prezes Ryszard SP3CUG, wiceprezes Zdzisław SP3FTA, sekretarz Dariusz SP3TUI i skarbnik Jerzy SP3EXZ. W styczniu 2003 r. przeprowadzona została kolejna edycja Krajowych Zawodów: RTTY (1 miejsce dla stacji SP5ANJ), SSTV (1 miejsce zajął Ryszard SP3CUG) i PSK (1 miejsce zajęła stacja SP3OL). Przy pomocy Pawła SQ6NEM wyniki zawodów podsumowane zostały w ciągu 7 dni po ich zakończeniu. ZT zorganizował również Leszczyńskie Zawody UKF. Przemysław SQ3SX zrealizował wydanie ostatniej partii dyplomów 10 SP RTTY, 10 SP SSTV, 10 SP PSK i 10 SP HEL. W miejsce komunikatów radiowych kontynuowane było wydawanie biuletynów w wydaniu papierowym, które wysyłane były z kartami QSL. Zainteresowani otrzymywali komunikaty także droga internetową. W II kwartale 2002 r. wygasła ważność licencji SP3PNR. Ze względu na brak funduszy i sponsora oraz zaprzestanie nadawania komunikatów radiowych, ZT postanowił nie dokonywać prolongaty zezwolenia.

Do marca 2003 r. ZOT współpracował z Urzędem Miasta, OZK i SO Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie, Wydziałem Oświaty UM w Lesznie i Państwowa Wyższą Szkołą Zawodową w Lesznie. W wyniku dobrej współpracy z lokalnymi mediami propagowano krótkofalarstwo w regionie. Rozważany był temat dalszego funkcjonowania oddziału, jednak ze względu na brak siedziby i brak chętnych osób do kontynuacji, rozpoczęte zostały działania związane z rozwiązaniem OT. Zdecydowana większość członów stwierdziła, że w dobie internetu funkcjonowanie OT jest zbyteczne i uznała, że potrzebne jest jedynie biuro QSL, a tą rolę mogą spełniać Okręgowe Biura QSL lub bezpośrednio CB QSL, jak to miało miejsce pod koniec XX w. Uznano, że organizacją zawodów i wydawaniem dyplomów z powodzeniem mogą się zajmować aktywne kluby. Powołane zostały trzy komisje kasacyjne, które zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi wypełniły zadania związane z likwidacją OT. Komisja rewizyjna przeprowadziła kontrolę dokumentacji finansowej, a jej przewodniczący Wiktor Kontecki SP3MIU uczestniczył w posiedzeniach komisji kasacyjnych. Część dokumentacji i protokoły przekazane zostały do Sekretariatu ZG w Bydgoszczy.

Zarząd OT i OKR pracowały do czerwca 2003 r. Część zadań Zarządu OT przejął Leszczyński Klub Krótkofalowców SP3ZAH, w którym aktywnie pracowało trzech spośród czterech członków Zarządu rozwiązanego Oddziału Terenowego (SP3CUG, SP3EXZ i SP3TUI).

Kontynuacji wielu zadań realizowanych wcześniej przez ZOT PZK podjął się i je wykonywał LKK SP3ZAH: organizował zawody, wydawał dyplomy i zajmował się kartami QSL. 

Dokumenty członków PZK i klubów przekazane zostały do OT PZK w: Kaliszu, Pile i Poznaniu - stosownie do otrzymanych informacji o przynależności poszczególnych członków byłego OT PZK w Lesznie. 

W ostatniej kadencji oddziału zorganizowane zostały: Krajowe Zawody RTTY 2003 r. (1 miejsce przypadło stacji SP5ANJ), Leszczyńskie Zawody Cyfrowe OC UKF 2003 (1 miejsce zajął Jan SP3AMZ), Krajowe Zawody SSTV 2003 (1 miejsce uzyskał Ryszard SP3CUG), Krajowe Zawody PSK 2003 (1 miejsce uzyskała stacja SP3OL).

Członkowie władz ZOW PZK i ZOT PZK w Lesznie w latach 1997 ÷ 2003 (Zarząd + OKR):

SP3AHH, SP3AAH, SP3AMZ, SP3AVS, SP3AXI, SP3BBM, SP3BJK, SP3BLT, SP3CUG, SP3DFB, SP3EIS, SP3EKV, SP3EXZ, SP3FEI, SP3FEG, SP3FFK, SP3FFR, SP3FTA, SP3HUW, SP3LEY, SP3LRS, SP3LPG, SP3IPT, SP3JIX, SP3JQN, SP3JUA, SP3NIU, SP3NGT, SP3MEP, SP3MIJ, SP3MIN, SP3OKL, SP3RAD, SP3RAN, SP3RAO, SP3TUI, SP3UCL, SP3VST, SP3VT, SP3WBD, SP3WBH, SP3WYW SP4210LE( późniejszy- SP3HSZ , SP3 4038/LE, SP3 4162/LE

Delegatami na Zjazd Krajowy PZK byli: SP3AMZ, SP3AXI, SP3CUG, SP3FEI, SP3FTA, SP3JIX.

Członkami OW/OT PZK działających w obecnych powiatach: gostyńskim, górowskim, kościańskim, leszczyńskim, rawickim i wschowskim byli:

SP1FUF, SP1GPI, SP3AAH, SP3AHH, SP3AMZ, SP3AOO, SP3APP, SP3AVI, SP3AVS, SP3AXI, SP3BCK, SP3BCQ,SP3BED, SP3BHI, SP3BJK, SP3BKU, SP3BLG, SP3BLT, SP3BVI, SP3BOA , SP3CCP, SP3CIR, SP3CJS, SP3CRS, SP3CUG, SP3FUK, SP6FUK,(DJ0MAQ), SO3MAQ SP3DFB, SP3DKH, SP3DOQ, SP3EAR, SP3EIS, SP3EVC, SP3EXZ, SP3EQU, SP3FEI, SP3FFK, SP3FEG, SP3FFR, SP3FHT, SP3FKM,SP3FNK, SP3FNZ, SP3FTA, SP3FQL, SP3GCL, SP3GEQ, SP3GVU, SP3GXJ, SP3HSZ, SP3HUW, SP3HVO, SP3HVZ, SP3IAS, SP3IOJ, SP3IPO, SP3JIX, SP3JHR, SP3JIA, SP3JMZ, SP3JQN, SP3JRW, SP3JUA, SP3LEY, SP3LPG, SP3LRN, SP3LRS, SP3LWP, SP3MEP, SP3MII, SP3MIL, SP3MIN, SP3MIU, SP3MY, SP3NGI, SP3NGT, SP3NGS, SP3NGU, SP3NGV, SP3NGW, SP3NNI, SP3NNJ, SP3NNK, SP3NUS,SP3NUD, SP3NQ, SP3OKL, SP3OKW, SP3OTA, SP3OTL, SP3OTN, SP3OZJex SP6OZJ,SP3RAD, SP3RAG, SP3RAN, SP3RAC, SP3RAS, SP3RAO, SP3RND, SP3RNP, SP3RNG, SP3RNR, SP3RNV, SP3RNW, SP3RNX, SP3SFD, SP3SFJ, SP3SFM, SP3SFX, SP3SFY, SP3SLA, SP3SXD, SP3SXJ, SP3SXW, SP3TLB, SP3TLC, SP3TLL, SP3TLU, SP3TLV, SP3TLW, SP3TLZ, SP3TLY, SP3TLX, SP3TUA, SP3TUB, SP3TUC, SP3TUD, SP3TUE, SP3TUF, SP3TUG, SP3TUH, SP3TUI, SP3TUN, SP3TUU, SP3UCL, SP3VA, SP3VKO,póź. SP3CW, SP3VST, SP3VT, SQ3FUS, SQ3CPT, SQ3HVM, SQ3HXU, SP4KM, SP6BSL, SP6FJ, SP6JOE, SQ6DS, SQ6NEM, SP6RE, SP7HKK, SP9HWY, SP9LDI, SP9TGZ, SQ9GXJ, SP9UPH, SQ9HZS, SP3-19031 (późniejszy  SQ3OX). Ponadto w oddziale zarejestrowanych było kilkunastu nasłuchowców. W wykazie wykazani są także krótkofalowcy innych regionów, niż ww. ale byli członkami OW/OT PZK w Lesznie.

Następujące kluby były zgłoszone (zarejestrowane ) w OT PZK w Lesznie:

SP3KBW, SP3KNI, SP3KYY, SP3PEI, SP3PJH, SP3PNR, SP3YDE, SP3ZAH, SP3ZEH, SP3ZCU, SP3ZGI, SP3ZIB, SP3ZIR, SP3ZJA, SP3ZFH, SP3ZFL, SP3ZFR, SP3ZHW.

Dokumentacja fotograficzna patrz:

https://drive.google.com/drive/folders/1TxVK0HaTeXumHpwIxDBN-I13ZKi2oMWK?usp=drive_lin 

TNX: SP3DFB

 opr. SP3CUG, SP3AMZ, SP3FEI, SP3HXLI, SP3HXL