Krzysztof Słomczyński SP5HS

Krzysztof Słomczyński SP5HS urodził się 7 października 1934 roku. Ojciec Józef był oficerem WP i pracował w Wojskowym Instytucie Geograficznym. Krzysztof krótkofalarstwem zainteresował się w początkach lat pięćdziesiątych w czasie nauki w 30 Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie. W 1949 r. wstąpił do ZMP. Maturę zdał w 1951 r. Należał do Radioklubu LPŻ SP5KAB. Uzyskał licencję nasłuchową ze znakiem SP5-018.

W latach 1952-1953 pracował w Przemysłowym Instytucie Telekomunikacyjnym jako laborant a następnie jako kierownik. Do pracy w PIT przyjmował Go prof. Janusz Groszkowski współzałożyciel i pierwszy prezes PZK. Ukończył wieczorowy kurs radiotechniczny. W 1953 r. przerwał pracę i rozpoczął studia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Urządzeń Odbiorczych.

 

Jego wnioski o licencję nadawcy odrzucane były przez Urząd Bezpieczeństwa ze względu na poglądy rodziny. W latach 1956-57 bardzo aktywnie uczestniczył w procesie reaktywowania Polskiego Związku Krótkofalowców. Podpis Krzysztofa zamieszczony jest na protokole dokumentu z 1957 r. przywracającego PZK.

W czasie studiów poznał Zofię Mazurkiewicz, którą zainteresował krótkofalarstwem. Zofia wstąpiła do Centralnego Radioklubu LPŻ SP5KAB i zdała egzamin na świadectwo uzdolnienia.

Ojciec Krzysztofa wyjechał na stałe z Polski i zamieszkał w Afryce Środkowej. Został dyrektorem Departamentu Kolonii Angielskiej w Rodezji. 

W dniu 4 lutego 1957 roku Krzysztof uzyskał pierwszą licencję i znak SP5HS, a Zofia SP5YL. Dokument pozwalał na pracę na CW z mocą 10 W. Krótko potem zawarli związek małżeński.

We wrześniu 1957 r. uczestniczył w „Europejskim Polnym Dniu”. Na dzień 31.12.1957 r. we współzawodnictwie „DX Maraton” zajmował 1 m. w grupie posiadających licencję kat. II i III. W dniu 30.10.1958 r., gdy był na VI roku studiów zwrócił się do Zarządu Łączności MSW z prośbą o zatrudnienie. Otrzymał pracę w Instytucie Teleradiotechnicznym w Warszawie na stanowisku technika. Gdy dowiedział się od swego przełożonego, że w jego zakładzie pracy brak jest etatu dla pracownika z wyższym wykształceniem - w dniu 29.12.1958 r. złożył wypowiedzenie. Już w 1958 r. brał udział w zawodach krótkofalarskich. 

Pracował mocą 20 W z anteną Windom na pasmo 40m, a słuchał na odbiorniku HRO.  W zawodach PACC ‘58 w paśmie 14 MHz zajął 1 miejsce w grupie stacji polskich. Zawody „rumuńskie” ‘58 ukończył na 4 miejscu, a CQDX C ‘58 w paśmie 14 MHz na 8 miejscu (drugie miejsce w SP). Od pierwszego numeru „Krótkofalowca Polskiego” był w składzie kolegium redakcyjnego. Czasowo redagował dział „Na pasmach”.

W dniu 9 czerwca 1959 roku Zarząd Główny PZK zatwierdził regulamin Polskiego Klubu DX, którego SP5HS był jednym z pięciu założycieli. W 1960 roku otrzymał dyplom ukończenia Politechniki Warszawskiej. Zofia Słomczyńska przez kilka lat była kierownikiem Centralnego Biura QSL, a jednocześnie bardzo aktywnie pracowała na pasmach KF.

Przez kilka kadencji był członkiem Zarządu Głównego PZK. W latach 1970-74 był Sekretarzem Generalnym PZK i jednocześnie Dyrektorem Biura. W tym czasie był współautorem wydawanego cyklicznie „Informatora Krótkofalowca”. Od 1.04.1974 r. rozpoczął pracę w zakładach Aparatury Mikrofalowej "Wilmer" w Warszawie. Był Głównym Specjalistą a następnie kierownikiem działu. Wchodził w skład komisji organizacyjnej X Kongresu IARU, który odbył się w dniach 14-18.04.1975 r. w Warszawie. Był autorem książki „ABC Krótkofalowca”, której pierwsze wydanie ukazało się w 1978 r. w nakładzie 10 000 egzemplarzy. Kolejne wydania w nakładzie 30 000 i 15 000 egz. ukazały się odpowiednio w 1980 i 1989 r.

W roku 1990 został wybrany Prezesem PZK (pierwszym po wojnie wybranym w prawie demokratyczny sposób). Funkcję tę pełnił do 2002 roku.

Był członkiem i przewodniczącym Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Radioamatorów w służbie amatorskiej działającej przy Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej.

Był działaczem I Regionu IARU. Już w 1978 roku w czasie Konferencji Generalnej I Regionu IARU na Węgrzech z inicjatywy SP5HS-a powołana została Grupa Robocza ds. Amatorskiej Radiolokacji Sportowej. (ADRF). Był jej przewodniczącym przez 20 lat.

Był organizatorem pierwszych Mistrzostw Świata ADRF, które odbyły się w 1980 roku w SP w miejscowości Cetniewo. Wiele razy przewodniczył komisji sędziowskiej na MS i Mistrzostwach ARDF I Regionu IARU. Za bogatą działalność wyróżniony został Medalem IARU.

Uczestniczył w szeregu Światowych Konferencji ITU. W roku 2000 i w 2007 był zastępcą przewodniczącego delegacji Polski.

Na przełomie wieków był pełniącym obowiązki wice Prezesa PAR i w tym czasie podejmował wiele działań na rzecz krótkofalowców m.in. przystąpienie Polski do stosowania Zalecenia CEPT T/R 61-01 w sprawie uznania pozwoleń amatorskich.

Prawie całe życie zawodowe Krzysztofa związane było z radiokomunikacją. W latach 2001-2003 był koordynatorem Zespołu Przygotowującego RT6 do Konferencji Światowej WRC 2003 w Podkomitecie Zarządzania Częstotliwościami Kwatery Głównej NATO.

Odznaczony został wieloma odznaczeniami i medalami a w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem dla Obronności Kraju, Odznaką Honorową ”Zasłużony Pracownik Łączności”.

Za pracę na rzecz krótkofalarstwa polskiego i PZK w 1973 roku oznaczony został Honorową Odznaką PZK z numerem 007.

W dniu 29 czerwca 2002 roku odznaczony został Złotą Odznaką Honorową PZK (nr 20/Z), a w 2008 r. XVII Zjazd Krajowy PZK nadaje mu godność Członka Honorowego PZK.

Krzysztof Słomczyński zmarł w dniu 1.08.2016 r. i pochowany został na Cmentarzu Stare Powązki w Warszawie (kwatera 221 rząd 5 miejsce 10,11).

 

SP3CUG, SP2BZR, SP8TK