STANISŁAW T. DANIELAK SP9AGZ ex SP3OH, SP1BB (1900-1994)

Stanisław Tomasz DanielakSP9AGZ ex SP3OH, SP1BB urodził się 21.12.1900 r. w Radomsku. Tam też ukończył szkołę powszechną. Z  zawodu był technikiem - elektrykiem. Uczestniczył w Powstaniu Śląskim w 1921 r. Około 1928- 29  r.jako członek Lwowskiego Klubu Krótkofalowców  otrzymał znak nasłuchowyPL 196 -  SP196. W dniu 14.08.1930 r. wstąpił do Lwowskiego Klubu Krótkofalowców.

Był współorganizatorem spotkania krótkofalowców częstochowskich, (głównie członków Krakowskiego Klubu Krótkofalowców),  które odbyło się 14.08.1930 r. Wtenczas podjęta została decyzja o powołaniu oddziału KKK w Częstochowie. KKK w dniu 1.07.1931 r. przydzielił Stanisławowi znak SP3OH. Pracował na nadajniku Hartley-a o mocy 1,5 W z lampą A 415. W grudniu 1931 r. zarząd Oddziału, w tym SP1BB  w związku z problemami w zakresie współpracy z KKK (głównie dużej odległości) zwrócili się do Zarządu Głównego PZK z prośbą o zgodę na utworzenie samodzielnego klubu.

 

Stanisław był  jednym z założycieli i długoletnim członkiem Częstochowskiego Klubu Krótkofalowców.  Po ukazaniu się w Dzienniku Ustaw z dnia 16.09.1932 r.  rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów o wydawaniu zezwoleń na radiostacje nadawczo-odbiorcze na falach krótkich, pierwszą licencję otrzymał z Ministerstwa Poczt i Telegrafów ze znakiem SP1BB w dniu 1.12. 1932 r. Lista nadawców ogłoszona została w KP nr 4/1933 r.

Po uzyskaniu sześciu innych licencji przez krótkofalowców regionu częstochowskiego, ZG PZK pismem z dnia 4.03.1933 r. wyraził zgodę na funkcjonowanie Częstochowskiego Klubu Krótkofalowców. W marcu 1933 r. na Walnym Zebraniu CKK, SP1BB wybrany został Sekretarzem  Zarządu, a funkcję tę pełnił do wybuchu II Wojny Światowej.  Był prezesem Klubu przez jednąkadencję.  Uczestniczył w zawodach PZK ”Maksimum QSO Dnia”, które odbyły się w dniu 27.05.1934 r. i zdobył 792,6 pkt. Stanisław był współorganizatorem wystawy  sprzętu krótkofalowego, która miała miejsce w Częstochowie  w gmachu Kolejowego Przysposobienia Wojskowego przy ul. Piłsudskiego, która została otwarta w dniu 1.12.1934 r. przez Prezesa PZK płk. Karaffa- Kraeuterkrafta SP1KK. Stanisław otrzymał I nagrodę  za najciekawszy eksponat wystawy. Imponująco przedstawiają się informacje Centralnego Biura QSL. Już  w 1931 wykazany został  pod znakiem PL 196. W 1932 wysłał 43 kart QSL a w kolejny mroku 129. W 1934 r. odnotowany był przez CB QSL z liczbą 46 QSL.  Z  rekordową liczbą 284 kart w 1935 r. SP1BB wykazany był na miejscu 44 wykazu. 191 kart wysłał w 1936 r. Ostatnie sprawozdanie w którym wykazany był znak SP1BB pochodzi z 1937 r. z liczbą 103 kart QSL.

W pierwszych dniach wojny Stanisław wraz z kol. Znamierowskim (SP1DF), Sypniewskim i Odwagą wybudował 4 urządzenia nadawczo-odbiorcze dla potrzeb obrony miasta.

Stanisław  współpracował z  ruchem oporu. Budowali odbiorniki i nadajniki.

W lutym 1941 Stanisław został aresztowany przez Gestapo.

Ponownie do PZK wstąpił w 1957 r. i był jego członkiem do śmierci. O zezwolenie wystąpił dopiero w 1967 r. Licencję ze znakiem SP9AGZ otrzymał 18.11.1967 r. W 1970 r. wspólnie z SP9VJ opracował „Historię Częstochowskiego Klubu Krótkofalowców”. Po ponownym utworzeniu Oddziału PZK w Częstochowie w1977 r.został wybrany przewodniczącym Oddziałowej Komisji Rewizyjnej Do klubu SP OTC wstąpił  10.11.1979 r. (Nr członkowski 240)

Był członkiem Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Częstochowie. Przez całe życie z z wyjątkiem  okresu odbywania służby wojskowej pracował w Zakładzie Energetycznym w Częstochowie.

Odznaczony został Śląskim Krzyżem Powstańczym, Medalem Zwycięstwa i Wolności, Odznaką Grunwaldu, Medalem 10-lecia PRL-u,Medalem Polska Obrońcom Ojczyzny.

Uchwałą Zarządu Głównego PZK wyróżniony został Honorową Odznaką PZK (nr 240).

Zmarł 17.03.1994 r.

 

TNX:  SP3CSD

                                                                     opr. SP3CUG, SP2BZR, SP8TK, SP8DA