Historia SPOTC

Ogólno Polski Klub Seniorów PZK/SPOTC/

  Zarys powstania klubu

  

Po zakończeniu działań wojennych na terenie Polski grupa przedwojennych nadawców już 13 października 1946 roku rozpoczęła działania mające na celu reaktywowanie Polskiego Związku Krótkofalowców. Omówiono przedstawiony przez kolegę Musiałowicza ex SP1YX projekt statutu PZK,powołano komitet organizacyjny na czele, którego stanął Rościsław Ksionda ex SP2RC.

Wszystkie kolejne Zjazdy PZK miały na celu umożliwienie uzyskiwania licencji dla nadawców,organizacji sieci terenowej dokonano podziału kraju na 9 okręgów.

W początkach roku 1949 zostały wydane pierwsze licencje.

Tak zbudowano podstawy powojennej działalności Polskiego Związku Krótkofalowców. postępujący w początkach lat 50-tych pęd do centralizacji doprowadził do zjednoczenia Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza,Towarzystwa Przyjaciół ORMO i Polskiego Związku Krótkofalowców – w Ligę Przyjaciół Żołnierza.

Sytuacja ta trwała do roku 1956 –ego.23 Lutego 1956 roku ma miejsce narada aktywu krótkofalarskiego w wyniku, której postanowiono zreorganizować strukturę krótkofalarstwa w Polsce.Ponowna reaktywacja Polskiego Związku Krótkofalowców następuje na mocy uchwały Naczelnej Rady Radiokłubów,powołano komitet organizacyjny mający na celu przygotowanie Zjazdu PZK,który odbywa się 23 czerwca 1957 roku.Na Zjeździe tym wybrano Nowy Zarząd, który tak jak i kolejne Zjazdy miał głównie na celu odbudowę struktur terenowych,nawiązanie kontaktów

Z IARU i innymi organizacjami krótkofalarskimi świata.

Dla utrzymania więzi przedwojennych nadawców z inicjatywy SP7HX,SP5YX oraz SP5FD odbył się 27 listopada 1966 r Warszawie zjazd polskich Old timersów.

 Niestety nie doszło w tym okresie do utworzenia ram organizacyjnych Klubu.

Kolejne spotkanie old timers’ów odbyło się w Bydgoszczy w początkach lat 70-tych.

  Rozpoczęto ponownie dyskusję nad powołaniem w ramach PZK „organizmu” mającego na celu stworzenia warunków zrzeszenia nadawców z dłuższym stażem pracy w eterze.

   Warunki te zostały spełnione po ponownym spotkaniu grupy gdańskiej przedwojennych nadawców dniu 25 stycznia 1976 roku został powołany Klub Seniorów PZK przy Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego PZK w Gdańsku.Pierwszymi członkami założycielami byli w ogromnej większości krótkofalowcy przed wojenni przekonani o słuszności powołania tego klubu znaki wywoławcze tych ludzi są znane starszym wiekiem i stażem krótkofalowcom.

    Pierwszą dziesiątkę w kolejności alfabetycznej tworzyli SP2AN,SP2AO,SP2CC,SP2CX,SP2DX,SP2GMH,SP2GS,SP2JS,SP2MQ.SP2SJ.

Przewodnictwo tej zacnej grupy objął Tadeusz SP2AO,który przez wiele kolejnych lat

Kierując  Klubem docierał różnymi drogami do krótkofalowców przedwojennych rozsianych po całym kraju. Opracowano pierwszy regulamin klubu określającego warunki przynależności. Zadecydowano o konieczności utworzenia Księgi Wieczystej, która stała się jednocześnie listą członków klubu.

Z chwilą powołania klubu i przekazaniu o tym informacji rozpoczęły napływać z całego kraju zgłoszenia. Klub rozrastał się,czego naturalną konsekwencją  było wystąpienie do Zarządu Głównego PZK o rejestrację Ogólnopolskiego Klubu Seniorów PZK.Uchwałą ZGPZK z dnia 15 lutego 1985 roku Klub został zatwierdzony jako klub specjalistyczny pod do dzisiaj aktualną nazwą przyjmując skrót SPOTC na wzór podobnych klubów na całym świecie.

M Celami, jakie postawił sobie Klub Seniorów do realizacji było:

1. Skupianie seniorów krótkofalarstwa polskiego

2. Zbieranie i przechowywanie dokumentów i pamiątek świadczących o chlubnej Tradycji polskiego krótkofalarstwa.

3. Działanie na rzecz niesienia pomocy technicznej seniorom-krótkofalowcom

4. Organizowanie wymiany doświadczeń i wspomnień przez urządzanie zjazdów i Spotkań towarzyskich

5. Reprezentowanie interesów członków klubu wobec organów PZK

6. Podejmowanie kontaktów z zagranicznymi klubami krótkofalowców –seniorów.

7. Propagowanie wzorowej pracy w eterze.

8. Podejmowanie inicjatyw publicystycznych i wydawniczych popularyzujących Historię i tradycje krótkofalarstwa polskiego.

 

Powyższe cele zostały ujęte w znowelizowanym Regulaminie klubu,który został przyjęty na zjeździe w Piekarach Śląskich w roku 1993.Regulamin ten z bardzo małymi zmianami obowiązuje do chwili obecnej regulaminie tym ustalono jednoznacznie warunki przyjęcia do klubu- w tym podstawowe tj.minimum 25 lat od chwili uzyskania pierwszej licencji i rozpoczęcia pracy na pasmach amatorskich oraz przynależność do Polskiego Związku Krótkofalowców.Po mimo różnego rodzaju prób zmiany powyższych punktów –nigdy nie uzyskały one aprobaty uczestników Zjazdów.

     Pierwszy zjazd Założycielski Ogólnopolskiego Klubu Seniorów PZK odbył się w Gdańsku.Ustalono na nim podstawowe zadania dla nowo powołanego Klubu zatwierdzono pierwszy regulamin i ustalono konieczność zorganizowania stałych, co niedzielnych spotkań członków klubu w paśmie 80 metrów.

Spotkania te miały na celu nawiązanie ścisłych kontaktów koleżeńskich przekazywania informacji organizacyjnych i innych. Poszukiwano miejsca na paśmie tak, aby spotkania te nie kolidowały z normalną pracą na tym paśmie.

Po kolejnych próbach ustalono, że częstotliwością spotkań będzie +/- 3.695 MHz.

Miejsce najmniej kolidujące w czasie trwania różnego rodzaju zawodów/po za ustalonym band planem IARU/Ilość stacji biorących udział w tych spotkaniach systematycznie wzrastała podobnie jak i ilość stacji słuchających /dane z listownych opinii i kontaktów radiowych/

   Aktualnie biorą w nich udział zarówno członkowie SPOTC jak również sympatycy klubu i wszyscy inni krótkofalowcy pragnący prowadzić z nami rozmowy na ustalonych wcześniej zasadach. Poruszane w tych spotkaniach sprawy klubowe sprawy Związku,przekazywane różnego rodzaju informacje a nade wszystko miła koleżeńska atmosfera tych rozmów stworzyła pewnego rodzaju poranną „audycję radiową przyciągającą dużą ilość słuchaczy.

Przekonujemy wszystkich,że można i trzeba w amatorskich spotkaniach radiowych przestrzegać zarówno Regulaminu Radiokomunikacji jak również Kodeksu opublikowanego przez P.Sagala.Łączy nas zarówno wspólne hobby jak również prawdziwa koleżeńska przyjażń,zaciesniana zarówno w kontaktach radiowych jak i kontaktach bezpośrednich.

Nasze aktualnie od roku 1991 zjazdy utrwaliły przekonanie o konieczności, co rocznych spotkań w różnych miejscach naszego kraju. Zgodnie z regulaminem klubu

Co cztery lata odbywają się zjazdy sprawozdawczo wyborcze, co roku zjazdy

Sprawozdawcze traktowane jako spotkania towarzyskie.Co raz częściej biorą w nich udział nasze Panie-urozmaicając te wspólnie spędzane chwile.

Koledzy podejmujący się organizacji tych spotkań mają na uwadze przyzwoite warunki zakwaterowania możliwie jak najniższe ceny i inne sprawy zapewniające miły i przyjemny pobyt. Jesteśmy wdzięczni tym wszystkim, którzy podejmują się tego nie łatwego zadania poświęcając swój czas dla innych.

Staramy się, aby wybrane miejsce zjazdu było optymalne dla większości uczestników.

Miejsca na krańcach naszego kraju nie zapewniały dużej ilości osób,w spotkaniach tych uczestniczyło od 30 do max.130 osób niestety w ostatnim okresie średnio można liczyć na około 50 uczestników. Uwarunkowane to jest głównie rosnącymi kosztami utrzymania,dojazdu jak i wiekiem uczestników.

   Do dnia dzisiejszego odbyto 19 zjazdów w tym najwięcej w m.Tokary koło Ślesina w ośrodku kopalni węgła brunatnego „Gwarek”.Dla umożliwienia kolegom z południa kraju większego udziału w spotkaniach organizowano zjazdy w Piekarach Śląskich ,Poraju k/Częstochowy oraz w m.Piwniczna Zdrój.

Atmosfera wszystkich spotkań była specyficzna, porównywalna ze spotkaniami rodzinnymi. Były i są nadal spotkaniami dobrych przyjaciół.

Wśród członków klubu było wiele znanych postaci polskiego krótkofalarstwa tych, którzy tworzyli jego zręby w latach 20 i 30-tych okresu przed II wojną światową. Ich znaki zapisane w liście wieczystej klubu nie ulegną zapomnieniu. Wielu już odeszło od nas nie zapomnimy nigdy o naszej koleżance Helenie Bratescu-Malinowskiej ex SP3KYL powojennej SP3RAI –pierwszej kobiecie, która już w latach 20-tych rozpoczęła swoją przygodę z radiem. Znaki założycieli klubu i wielu innych a wśród nich twórcy legendarnej „Błyskawicy” SP7LA Antoniego Zębika,Zbyszka SP8HR,Adama SP6OF,i wielu wielu innych będą świadczyły o wartości naszego klubu.

Zostało Ich wśród nas już niestety nie wielu, niektórzy z żyjących nie uprawiają już swojego hobby przeważnie ze względów zdrowotnych, ale są zawsze z nami.

Działalność klubu rozpoczęło 10 członków założycieli aktualnie na Liście wieczystej klubu zapisano 298 członków liczymy na to, że w najbliższym okresie rozpoczniemy kolejną setkę i będzie nas więcej.

Dla naszych członków w roku 2000 zarząd klubu przygotował i wydał płytę CD, na której znajdowała się baza członków oraz prezentacja klubu. Okazało się, że był to pomysł trafiony/zrealizowany przez SP2JPG,SP2IW i SP2ATF/,nadal występuje potrzeba rozszerzenia tego wydania powiększono bazę zdjęć członków zebrano brakujące Krótkofalarskie Życiorysy oraz wiele zdjęć historycznych wartych umieszczenia w tym zbiorze. Nawiązano współpracę z kolegą tworzącym na stronie SPDXKlubu dział historyczny polskiego krótkofalarstwa. Korzystając z akt naszych członków przekazano materiały związane z Ich działalnością,zdjęcia i inne dokumenty. Powyższe działania mają na celu ocalenie od zapomnienia działalność tych, którzy tworzyli polskie krótkofalarstwo w latach przed wojennych okresie wojny i okresie po wojennym.

W czasie naszego XIX Zjazdu w m.Borki k/Tomaszowa podjęliśmy uchwałę o powierzeniu kol.Ryszardowi SP4BBU wysiłku nad wydaniem książki -zbioru

opracowań o działalności niektórych naszych kolegów.

Zaapelowano o to, aby udostępnić własne wspomnienia w/w koledze, który zainicjował tego typu wydanie.

Chcielibyśmy, aby tego typu wydawnictwo było możliwe do uzyskania już na naszym kolejnym XX Zjeździe w roku 2008,zależy to również od naszego grona, które musi wykazać się dużą aktywnością.

Na zakończenie kilka faktów wymagających odnotowania:

Pierwszym Prezesem Klubu w latach 1976 – 1993 był kol.Tadeusz Karolczak SP2AO,któremu na zjeździe w Piekarach nadano tytuł Honorowego Prezesa SPOTC.

Od roku 1993 po rezygnacji Kol.Tadeusza z dalszego pełnienia funkcji Zjazd powierzył dalsze prowadzenie klubu Kol.Ryszardowi Czerwińskiemu SP2IW,który wraz z kolegami z zarządu z Bydgoszczy prowadzi nadal ten klub.

-         Klub SPOTC posiada własną stronę internetową 

 

-         Posiada wydaną licencję stacji klubowej SP0OTC działającą szczególnie w okresach kolejnych zjazdów

 

-         Wydaje Dyplom za łączności z członkami klubu dla stacji polskich i zagranicznych W-SPOTC

 

-         Wydaje Dyplomy członkowskie dla członków klubu, prowadzi archiwum członków SPOTC

 

-         Od roku 1985 prowadzi niedzielne spotkania członków i sympatyków klubu w paśmie 80 metrowym /3.695 MHz./ O godzinie 8-ej czasu lokalnego w okresie zimy i o godzinie 7-ej czasu lokalnego w pozostałym okresie.

 

Działalność naszego klubu trwa nadal i nadal odnotowywane będą jego działania.

Współpraca nas wszystkich zapisze w historii klubu kolejne osiągnięcia i losy Jego członków.