Regulamin

 

R E G U L A M I N

OGÓLNOPOLSKIEGO KLUBU SENIORÓW

POLSKIEGO ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW

 Klub Seniorów Polskiego Związku Krótkofalowców powstał w Gdańsku, 25 stycznia 1976 roku. W lutym 1985 roku stał się Ogólnopolskim Klubem Specjalistycznym Polskiego Związku Krótkofalowców. Klub skupia seniorów-radio nadawców, członków Polskiego Związku Krótkofalowców. Członkostwo w Klubie Seniorów PZK jest zaszczytem i uznaniem długoletniej, nienagannej działalności krótkofalarskiej.

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE.

§ 1

 Klub nosi pełną nazwę Ogólnopolski Klub Seniorów Polskiego Związku Krótkofalowców oraz używa nazwy skróconej O.K.S. PZK. W kontaktach zagranicznych używa pełnej nazwy SP OLD TIMERS CLUB oraz nazwy skróconej SP-OTC. W dalszej części regulaminu zwany jest w skrócie Klubem.

§ 2

Klub ma charakter środowiskowy i działa w oparciu o Statut Polskiego Związku Krótkofalowców.

§ 3

Klub używa odznak, symboli, dyplomów i pieczęci ustalonych przez władze Klubu.

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI.

§ 4

Celem Klubu jest popularyzowanie historii i kontynuowanie tradycji krótkofalarstwa polskiego.

§ 5

1.Cel swój Klub realizuje przez:

a)Skupienie seniorów krótkofalarstwa polskiego - pozostających członkami PZK,

b)Zbieranie i przechowywanie dokumentów i pamiątek świadczących o chlubnej tradycji i przeszłości polskiego krótkofalarstwa,

c)Działanie na rzecz niesienia pomocy technicznej seniorom-krótkofalowcom,

d)Organizowanie wymiany doświadczeń i wspomnień przez urządzanie zjazdów i spotkań towarzyskich,

e)Reprezentowanie interesów członków klubu wobec organów Polskiego Związku Krótkofalowców,

f)Podejmowanie kontaktów z zagranicznymi Klubami krótkofalowców-seniorów,

g)Propagowanie wzorowej pracy w eterze,

h)Podejmowanie inicjatyw publicystycznych i wydawniczych popularyzujących historię i tradycje krótkofalarstwa polskiego.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6

1. Członkowie Klubu dzielą się na: zwyczajnych, nadzwyczajnych i sympatyków.

2. Członkiem zwyczajnym Klubu może być licencjonowany nadawca, członek Polskiego Związku Krótkofalowców, który złoży deklarację przystąpienia do Klubu, uzyska opinie wprowadzające, od co najmniej dwóch członków zwyczajnych, jest czynny na pasmach i może wykazać się, co najmniej 25-letnim stażem krótkofalowca - nadawcy.

3. Członkiem nadzwyczajnym Klubu może zostać licencjonowany nadawca, członek Polskiego Związku Krótkofalowców, który złoży deklarację przystąpienia do Klubu, uzyska opinie wprowadzające od dwóch członków zwyczajnych Klubu, mogący wykazać się, co najmniej 15-letnim stażem krótkofalowca – nadawcy. Po osiągnięciu 25 letniego stażu zostaje automatycznie członkiem zwyczajnym.

4. Sympatykiem Klubu może zostać osoba, która złoży deklarację przystąpienia do Klubu i uzyska opinie od dwóch członków zwyczajnych Klubu.

5. Członkiem Klubu może zostać nadawca zagraniczny polskiego pochodzenia na takich samych warunkach jak polscy nadawcy z wyłączeniem obowiązku przynależności do Polskiego Związku Krótkofalowców. Przynależność ta może być jedynie na zasadach dobrowolności.

6. Członkowie Klubu w działalności Klubowej oraz kontaktach radiowych nie prezentują postaw politycznych i światopoglądowych.

§ 7

1. Członków przyjmuje Zarząd Klubu w oparciu o deklarację zainteresowanego oraz przedłożonych pozytywnych opinii. Prośba o wydanie opinii referencyjnej może pozostać bez odpowiedzi.

2. W razie braku opinii referencyjnej lub odmowie przyjęcia, przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zjazdu Klubu.

3. Lista nazwisk, znaków wywoławczych, numerów ewidencyjnych i danych osobowych członków Klubu jest Listą Wieczystą i ma służyć wyłącznie do celów archiwalnych i historycznych oraz może być wykorzystywana wyłącznie przez członków Klubu.

§ 8

1. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:

a)Wybierać władze Klubu i być do nich wybieranymi,

b)Używać nazwy, odznaki, symbolu i prezentować dyplom członkowski Klubu,

c)Wydawać opinie referencyjne kandydatom ubiegającym się o przyjęcie do Klubu.

2. Członkowie nadzwyczajni mają takie same prawa jak członkowie zwyczajni nie mogą jednak być wybierani do władz Klubu.

3. Sympatycy mogą brać udział w posiedzeniach organizacyjnych Zjazdów zwyczajnych i nadzwyczajnych z głosem doradczym, mogą używać nazwy, odznaki, symbolu i prezentować dyplom.

4. Członek Klubu z ponad 50-letnim stażem krótkofalowca-nadawcy może używać tytułu „Nestor PZK”, a w kontaktach międzynarodowych „SP OLD OLD TIMER”, w skrócie SPOOT.

§ 9

1. Obowiązkiem członków Klubu jest:

a)Postępowanie zgodne z uchwałami władz Klubu,

b)Branie udziału we wzajemnej pomocy koleżeńskiej,

c)Gromadzenie dokumentów i pamiątek świadczących o historii i tradycji krótkofalarstwa Polskiego,

d)Wzorowa praca w eterze, przestrzeganie zwyczajów obowiązujących w radiokomunikacji amatorskiej i zasad „ham spiritu”,

e)Dbanie o interes i dobre imię Klubu,

f)Propagowanie działalności Klubu w celu uzyskania nowych członków

§ 10

1. Członkostwo Klubu wygasa przez:

a)Dobrowolne wystąpienie, zgłoszone na piśmie władzom Klubu,

b)Śmierć członka,

c)Wykluczenie z Klubu w oparciu o decyzję Zarządu,

d)Likwidację Klubu.

2. Utrata członkostwa w Polskim Związku Krótkofalowców, powoduje utratę uprawnień  członka zwyczajnego. Do czasu ponownego wstąpienia do PZK członkowi przysługują uprawnienia określone w §8 pkt 3

3. Wystąpienie lub wykluczenie członka z Klubu zostaje odnotowane w Liście Wieczystej. 

§ 11

Wykluczonym z Klubu, decyzją jego Zarządu, może być członek Klubu, który dopuszcza się wykroczenia przeciwko regulaminowi i uchwałom władz Klubu i działa na szkodę interesów i dobrego imienia Klubu.

§ 12

Od decyzji Zarządu Klubu w przedmiocie wykluczenia przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu Klubu.

 ROZDZIAŁ IV

WŁADZE KLUBU

§ 13

1.Władzami Klubu są:

a)Walny Zjazd Klubu,

b)Zarząd Klubu.

§ 14

1. Najwyższą władzą Klubu seniorów PZK jest Walny Zjazd Klubu, który może być:

a)Zwyczajny,

b)Nadzwyczajny.

§ 15

1. Walny Zjazd Klubu powinien być zwoływany, co najmniej raz na 4 lata.

2. Nadzwyczajny Walny Zjazd Klubu może być zwołany, w zależności od potrzeby, z inicjatywy Zarządu Klubu lub na wniosek, co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Klubu.

§ 16

1. Do walnego Zjazdu Klubu należy:

a)Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Klubu,

b)Opiniowanie pracy ustępującego Zarządu Klubu,

c)Wybór Zarządu Klubu, w co najmniej 3-osobowym składzie

d)Rozpatrywanie wniosków i odwołań zgłoszonych walnemu Zjazdowi,

e)Ustalenie siedziby Zarządu Klubu na okres kadencji,

f)Podjęcie uchwały o likwidacji Klubu.

§ 17

1. Walny Zjazd Klubu jest prawomocny przy obecności, co najmniej 1/2 liczby członków Klubu w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

2. Uchwały Zjazdu podejmowane są zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwały o likwidacji Klubu, która może być podjęta zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3 liczby członków klubu.

§ 18

1. Wybór Zarządu Klubu następuje na okres 4 lat. Zarząd Klubu liczy od 3 do 5 członków. 

2. O liczebności Zarządu decyduje Walny Zjazd w formie uchwały.

a)Wybory do Zarządu Klubu są tajne i odbywają się dwuetapowo. 

b)W pierwszym etapie wybierany jest Prezes Klubu.

c)W drugim etapie wybierani są pozostali członkowie Zarządu.

§ 18a

1.Przeprowadzenie wyborów do Zarządu inicjuje ustępujący Zarząd poprzez zwołanie Walnego Zjazdu Klubu oraz podjęcie działań organizacyjnych tego Zjazdu. 

2.W przypadku niemożności zwołania Walnego Zjazdu na skutek siły wyższej, Zarząd może wprowadzić procedurę wyborów  Internetowych Zarządu na podstawie „Regulaminu wyboru  Zarządu Klubu przez Internet”.

§ 19

Zarząd Klubu konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, wybierając Wiceprezesa oraz Sekretarza., 

§ 20

1. Prezes Klubu przewodniczy posiedzeniom Zarządu, reprezentuje władze Klubu i występuje w imieniu Klubu w stosunkach z Zarządem Głównym PZK i zagranicznymi klubami Krótkofalowców-seniorów.

2. Wiceprezes działa w ramach kompetencji Prezesa. Zadania i tryb pracy Sekretarza określa Prezes Klubu.

§ 21

1. Do zadań Zarządu Klubu należy w szczególności:

a)Realizacja uchwał Walnego Zjazdu Klubu,

b)Rozpatrywanie deklaracji członkowskich kandydatów do Klubu,

c)Podejmowanie decyzji o wykluczeniu członka z Klubu,

d)Reprezentowanie interesów Klubu wobec władz PZK i zagranicznych klubów Krótkofalowców-seniorów,

e)Opracowanie projektów odznak, symboli, dyplomów i pieczęci Klubu,

f)Rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków Klubu,

g)Zwoływanie Walnego Zjazdu Klubu.

2. Decyzje Zarządu Klubu, w razie potrzeby, mogą być podejmowane po korespondencyjnej konsultacji z członkami Klubu.

§ 22

 W razie ustąpienia członka Zarządu Klubu z pełnionej funkcji lub ustania członkostwa w Klubie, Zarząd dokonuje na podstawie korespondencyjnej konsultacji, uzupełnienia składu Zarządu Klubu spośród członków zwyczajnych Klubu na okres do końca bieżącej kadencji.

ROZDZIAŁ V

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23

1. Pomoc w zakresie działalności Klubu oraz kontrolę nad jego sprawnym i zgodnym z obowiązującymi przepisami działaniem sprawuje Zarząd Główny PZK i jego Prezydium.

2. Klub, w razie potrzeby korzysta z pomocy Głównej Komisji Rewizyjnej PZK.

§ 24

Regulaminy dotyczące odznak i dyplomów oraz wzory symboli i pieczęci określone zostaną oddzielnie.

§ 25

Prawo wykładni postanowień niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Klubu, a następnie Walnemu Zjazdowi Klubu, jako instancji uprawnionej do podejmowania decyzji ostatecznych.

§ 26

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

 

Regulamin zatwierdzony w dniu 24.11.2023 w drodze głosowania przez internet.

 

 

 

Regulaminu wyboru Zarządu Klubu przez Internet

1.Wybory Zarządu Klubu Seniorów PZK przez Internet przeprowadza Komisja Wyborcza

2.Komisja Wyborcza składa się z 3 do 5 członków wybranych z pośród członków Klubu.

3.Zadaniem Komisji jest :

a.Zebranie drogą mailową kandydatur na Prezesa Zarządu oraz kandydatur na  członków Zarządu 

b.Ogłoszenie listy kandydatur poprzez rozesłanie jej do wszystkich członków Klubu drogą mailową,

c.Wyznaczenie terminu do którego należy oddać głos.

d.Przeliczenie oddanych głosów.

e.Sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów i ogłoszenie wyników drogą mailową do wszystkich członków.

4.Członkowie Klubu głosują oddając głos drogą mailową na adres podany przez Komisję w wyznaczonym terminie.

5.Wybory uznaje się za ważne jeżeli lista kandydatur została wysłana do wszystkich żyjących i posiadających adres mailowy członków klubu. Nie oddanie głosu przez członka prawidłowo powiadomionego o głosowaniu zostanie uznane jako wstrzymanie się od głosu.

 

6.Do sporządzenia aktualnej listy żyjących członków klubu i przekazaniu ich Komisji zobowiązany jest Zarząd. Zarząd dostarczy Komisji narzędzia internetowego umożliwiającego przesyłania poczty e-mail do wszystkich uprawnionych jednocześnie.

 

Regulamin zatwierdzony w dniu 24.11.2023 w drodze głosowania przez internet.