INŻ. WOJCIECH MORACZEWSKI SP7ZX (1934-2012)

Wojciech Moraczewski rodził się 3.12.1934 r. w Warszawie. Kolejno mieszkał w Wilnie aż do czasu wejścia wojsk sowieckich w 1939 r. Wraz z rodzicami przedostał się do Chełma Lubelskiego gdzie przebywali do 1943 r. Rodzina ponownie wraca do Warszawy. Po upadku Powstania Warszawskiego wraz z matką i siostra zostaje wywieziony do Niemiec. Po zakończeniu wojny wracają do Polski i mieszkają kolejno w Krakowie, Warszawie, Łodzi i ponownie w Warszawie.

W stolicy kończy szkołę średnią a następnie kontynuuje naukę w Wyższej Uczelni Technicznej.

Krótkofalarstwem zainteresował się podczas Festiwalu Młodzieży i Studentów, który odbywał się w 1955 r. w Warszawie. W 1956 uczestniczy w Kursie organizowanym przez Ligę Przyjaciół Żołnierza i zdaje egzamin na świadectwo uzdolnienie.

Pierwsze zezwolenie ze znakiem SP5ZX otrzymuje w 1956 r. Po reaktywacji Polskiego Związku Krótkofalowców przez rok czasu aktywnie działa w  Zarządzie Głównym. Był współorganizatorem  

„Krótkofalowca Polskiego” i współredaktorem pierwszych numerów KP. Członkiem PZK był od 11.08.1957 r. Jako delegat uczestniczył  w I Zjedzie Krajowym PZK w dniu 13.10.1957 r.

 

Po ukończeniu uczelni  otrzymuje nakaz pracy i przydział mieszkania w Skierniewicach. Otrzymuje znak SP7ZX i  rozpoczyna działalność w PZK w Skierniewicach. Zakłada pierwszy klub w powiecie skierniewickim  SP7PBC i przez długie lata jemu przewodził. Wchodził w skład Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PZK w Łodzi. W związku z reorganizacją administracji państwowej i powstaniem województwa skierniewickiego włącza się w organizację Oddziału PZK w tym województwie.

W 1975 r ulega wypadkowi i otrzymuje II grupę inwalidzka. Po długim okresie rehabilitacji wraca do działalności społecznej. W latach 1971- 1981 działał w Związku Harcerstwa Polskiego. Brał udział w akcji”Grunwald”, „Bieszczady”,”Mazury”. W 1980 r. zakłada Harcerski Klub Łączności i zostaje kierownikiem radiostacji SP7ZIA.W dniu 16.02.1979 r. został przyjęty do SP OTC (nr 012)

Po przerwie spowodowanej Stanem Wojennym wrócił do działalności organizacyjnej i w dniu 20.10.1986 r zostaje Prezesem OT PZK w Skierniewicach. Został  członkiem SPDXC i PK UKF. Był aktywny zarówno na falach krótkich jak i UKF-ie.

Na Zjeździe Oddziału w dniu 10.02.2008 r. wybrany został do składu ZO PZK i pełnił funkcję QSL Managera. Reprezentował OT Skierniewice na XVI Krajowym Zjeździe Delegatów. Na rok przed śmiercią uczestniczył jeszcze w Warsztatach SP QRP.

Na falach eteru głównie pracował na telegrafii. Jego pasją było także konstruowanie urządzeń.

Za działalność społeczna otrzymał Medal ”Za zasługi dla obronności kraju” Brązowy w 1969 r a Srebrny w 1972 r. W 1973 r. otrzymał Srebrna Odznakę „Zasłużony Pracownik Łączności”

Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców nadał Wojciechowi Odznakę Honorową PZK  (nr 503).

Zmarł w dniu 14.11.2012 r i pochowany został na Cmentarzu Komunalnym w Skierniewicach.

(Sektor F XII c, rząd 3 nr grobu 2)

TNX: HF1L

opr. SP3CUG