Klub Łączności PZK przy KW MO w Lesznie SP3PJH

W 1975 roku powstało województwo leszczyńskie, a w ślad za tym zapotrzebowanie na obsadzenie wielu nowych stanowisk pracy w administracji państwowej. Wielu radioamatorów rozpoczęło pracę zawodową w Lesznie. Tak było też z kilkoma członkami Harcerskiego Klubu Łączności „GÓRA” przy Liceum Ogólnokształcącym w 56-200 Góra, ul. Szkolna 1. Część z nich, która podjęła pracę w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Lesznie, wraz z innymi kolegami już tam pracującymi, postanowiła utworzyć nowy klub w tym mieście, w którym od pewnego czasu zamieszkiwali. Tak zrodzona idea dzięki inicjatywie Antoniego SP3JIX zaowocowała zebraniem organizacyjnym w dniu 02.01.1980 r. i złożeniem do ZOW PZK w Lesznie wniosku o zarejestrowanie powołanego w celu prowadzenia działalności w dziedzinie krótkofalarstwa, radioelektroniki i łowów na lisa Klubu Łączności PZK przy Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Lesznie. Rejestracja klubu w PZK nastąpiła w dniu 22.02.1980 r. z numerem 13/LE.

 

Członkami klubu było 7 zainteresowanych krótkofalarstwem i radiotechniką osób, a wśród nich trzech licencjonowanych nadawców, którzy weszli w skład zarządu klubu: Kazimierz Sakowski SP3AVI - prezes klubu, Antoni SP3JIX - sekretarz / skarbnik / wiceprezes, Janusz Adamczyk SP3DOQ - kierownik radiostacji oraz Waldemar - gospodarz. Poza ww. osobami członkami nowo wstępującymi do PZK byli:  Andrzej, Henryk i Kazimierz Kuśnierski. Siedzibą klubu był wynajmowany lokal na poddaszu budynku przy ul. Wolności 13/11, 64-100 Leszno, składający się z 3 niewielkich pomieszczeń i wydzielonego w jednym z nich magazynku na części radiowe. Lokal ten został wyremontowany i adoptowany na potrzeby klubu znacznym nakładem własnej pracy i sumptem jego członków. 

Klub otrzymał wkrótce licencję ze znakiem SP3PJH. Kilka miesięcy później, w dniu 05.12.1981 r., gremialnie zasilili klub byli członkowie SP3KNI, którzy nie dochodząc po długich pertraktacjach do porozumienia z ZW LOK odnośnie warunków dalszego funkcjonowania swojego klubu, zdecydowali się przenieść swoją aktywność i członkostwo do innego, działającego w Lesznie klubu łączności. Tą drogą klub SP3PJH wzbogacił się o następujących nowych nadawców nie związanych z KW MO: Krzysztof Marczyński SP3FEG, Jerzy Sternal SP3FEI, Mieczysław Kozłowski SP3AGL, Bolesław Jankowski SP3BBM, Andrzej SP3NNI. W tym czasie dokooptował do zespołu kolega Bolesław Jezierski SP3MII oraz Eugeniusz (unlis).

Antoni SP3JIX, de facto pełniący funkcje prezesa, posiadał wybitny talent organizatorski i zjednywania sobie ludzi, a kierownik radiostacji Janusz Adamczyk SP3DOQ ogromną praktykę w konstrukcjach i technice radiowej, co w połączeniu z doświadczeniem operatorskim i radiotechnicznym kolegów Krzysztofa SP3FEG i Jerzego SP3FEI oraz niezwykłymi predyspozycjami do technik cyfrowych Bolesława SP3MII - winno zaowocować sukcesami w dziedzinach: rozwoju klubu, szkoleń, wielu ciekawych łączności oraz uzyskiwania wyróżniających się wyników w zawodach, a także rozwoju nowych technik. Tak się jednak nie stało i z perspektywy czasu należy skonstatować, że kierownictwu klubu nie udało się wytworzyć odpowiedniej ku temu atmosfery lub nie miało ono takiej wizji celów działania i przyszłości klubu. Członkowie klubu byli w średnim wieku, posiadali własne działalności radioamatorskie i oczekiwali od klubu raczej płaszczyzny do spotkań towarzyskich i wymiany doświadczeń. Nie oznacza to jednak, że klub nie przejawiał żadnych inicjatyw, a na swój sposób wyróżniał się od innych nader pozytywnie w innych obszarach. Polityka klubu zakładała mianowicie, iż każdy krótkofalowiec radioamator ma nieskrępowane możliwości indywidualnego rozwoju, a zadaniem klubu jest mu w tym pomagać i nie przeszkadzać nadmiernym angażowaniem do prac klubowych. W tych latach przynależności do klubu łączności oraz do PZK były obowiązkiem każdego nadawcy i warunkowały posiadanie licencji.

W owych czasach, w których fabryczny sprzęt był horrendalnie (jak na kieszenie członków klubu) drogi, najlepszą pomocą byłoby zaoferowanie tanich części elektronicznych, umożliwiających amatorom wykonywanie własnych konstrukcji nadawczych. Takie spojrzenie nawet, a może zwłaszcza dzisiaj, gdy wszystko kupuje się gotowe bez angażowania intelektu młodych, coraz mniej licznych adeptów radioamatorstwa, zasługuje na akceptację i pozytywną ocenę. Dzięki inicjatywie i sprytowi Antoniego SP3JIX udało się otrzymywać z magazynów wojskowych części radiowe i urządzenia z demobilu. Nadmiar niewykorzystanego do celów własnych klubu i jego członków tak pozyskanego sprzętu odstępowano za przysłowiową złotówkę innym okolicznym kolegom krótkofalowcom, a pozyskane środki zainwestowano w zakup TRX marki YAESU model FT-101ZD i anteny fabrycznej GP na trzy wyższe pasma KF. Antenę tą, jak również dipol do pracy w paśmie 80 m zainstalowano na dachu budynku, w którym mieścił się klub. Te inwestycje zmieniły profil działalności klubu umożliwiając jego pracę w eterze.

Jedną z ciekawszych inicjatyw klubu było zorganizowanie przez jego aktyw (Antoni SP3JIX, Jerzy SP3FEI, Krzysztof SP3FEG, Waldemar SP3MIJ) okolicznościowej pracy stacji SPØPJH/3 ze stadionu im. Alfreda Smoczyka w Lesznie podczas finału Drużynowych Żużlowych Mistrzostw Świata w dniu 18.08.1984 r.

Najbardziej spektakularnym przedsięwzięciem klubu SP3PJH była inicjatyw Adama SP3JIX i Zbyszka SP6CZ przy współpracy Jerzego SP3FEI, polegająca na pozyskaniu na okoliczność III Ogólnopolskiego Przeglądu Orkiestr Milicyjnych, który miał miejsce w Lesznie w dniach 26 29.05.1988 r., zezwolenia na pracę pod znakiem SPØPOM/AM. Adam SP3JIX podjął trudne wówczas zadanie formalne, w rezultacie czego ww. stacja okolicznościowa, jak również stacje SP3JIX/AM oraz SP6CZ/AM, otrzymały zgody na pracę AM (tj. ze statku powietrznego). Jerzy SP3FEI zajął się współpracą z Centrum Wyszkolenia Lotniczego w Lesznie - Strzyżewicach w celu koordynacji działań i udostępniania balonów. Pierwszy raz w historii krótkofalarstwa polskiego pojawiły się w eterze stacje amatorskie legalnie wykonujące łączności z lecącego balonu na ogrzane powietrze. Stacje te pracowały pod znakami SPØPOM/AM i SP6CZ/AB w pasmach 2 m i 70 cm emisjami FM i SSB na sprzęcie stanowiącym własność Zbigniewa SP6CZ. Operatorami podczas kilku lotów byli: Jerzy SP3FEI i Janusz SP3DOQ pracujący pod znakiem SPØPOM/AM oraz Zbigniew SP6CZ pracujący pod znakiem SP6CZ/AM. Przeprowadzono wówczas podczas kilku lotów w okresie aż do pierwszych dni czerwca 1988 r. wiele łączności krajowych i zagranicznych. Wg posiadanej przez autorów niniejszego rysu historycznego wiedzy Antoni nie skorzystał z otrzymanego pozwolenia i nie wykonywał łączności pod znakiem SP3JIX/AM - prawdopodobnie ze względu na krótkie czasy lotów, małą ich liczbę i zbyt duże koszty. Ww. stacje słyszane były w Anglii i wielu innych krajach. W tym okresie klub SP3PJH borykał się z problemami lokalowymi i brakiem aktualnej licencji, dlatego o znak okolicznościowy SPØPOM/AM wystąpił zaprzyjaźniony inny leszczyński klub PZK - SP3PEI. Sponsorami historycznego przedsięwzięcia byli: SP3JIX, SP6CZ i SP3FEI, a karty QSL zaprojektował Jerzy SP3FEI. Przeprowadzane w trudnych warunkach kosza balonowego łączności w celu usprawnienia ich ewidencji rejestrowane były z wykorzystaniem magnetofonu, a następnie przepisywane już na Ziemi do dzienników radiowych. 

Splot okoliczności takich jak: sytuacja polityczna w Polsce, ogłoszenie stanu wojennego i patronat KW MO, będącej w tym jakże trudnym dla Polski okresie aparatem represji - miał decydujący wpływ na dalszą działalność klubu i przyczynił się w konsekwencji do jego rozwiązania. 

Klub najpierw w 1985 r. zawiesił działalność, a członkowie zawieszonego klubu znaleźli przyjazne „schronienie” w innych leszczyńskich klubach, głównie w SP3PEI oraz SP3KNI. Po likwidacji klubu łączności SP3PEI w 1990 roku zarząd klubu na mocy uchwały walnego zebrania członków w dniu 11.04.1990 postanowił zakończyć 10 letnią działalność klubu, a urządzenie nadawczo odbiorcze FT-101ZD przekazać do ZOW PZK w Lesznie. W tym walnym zgromadzeniu nie uczestniczyli: prezes Kazimierz Sakowski SP3AVI, Bolesław Jezierski SP3MII, Mieczysław Kozłowski SP3AGL i Jarosław SP3MIL.

Członkami klubu byli: Kazimierz Sakowski SP3AVI (SK), Antoni SP3JIX, Waldemar SP3MIJ, Bolesław Jezierski SP3MII (SK), Janusz Adamczyk SP3DOQ (SK), Jarosław SP3MIL, Krzysztof Marczyński SP3FEG (SK), Jerzy Sternal SP3FEI, Andrzej SP3NNI, Mieczysław Kozłowski SP3AGL, Bolesław Jankowski SP3BBM, Kazimierz Kuśnierski SP3NGG (SK), Henryk, Eugeniusz.

TNX: SP3RAD, SP6CZ

Opracowali: SP3FEI, SP3CUG.