Klub Łączności LOK w Lesznie SP3KNI

Dane zawarte we wniosku o rejestrację klubu radioamatorskiego w PZK pozwalają ustalić, iż założony on został w Lesznie (woj. wielkopolskie) w 15.01.1971 r. Klub miał siedzibę w budynku starego młynu, zajmowanym przez Zarząd Powiatowy LOK przy ul. Bolesława Chrobrego 15 w Lesznie i liczył 26 członków, z których tylko nieliczna grupa angażowała się w prace klubu. Należeli do niej między innymi członkowie zarządu: zamieszkujący obok Wacław Szalek - późniejszy SP3LEY - prezes, Krzysztof Marczyński - późniejszy SP3FEG - wiceprezes, Jerzy Sternal - późniejszy SP3FEI - skarbnik, Tadeusz G. - sekretarz. Licencja nadawcza kategorii I ze znakiem SP3KNI przyznana została klubowi jesienią tego samego roku, po uzyskaniu zezwoleń przez Krzysztofa Marczyńskiego i Jerzego Sternala. Kierownikiem radiostacji klubowej został Krzysztof, a operatorem Jerzy.  

Prezes Wacław Szalek zajmował się szkoleniem w dziedzinie telegrafii, organizował spotkania klubowe oraz był pośrednikiem pomiędzy klubem, a ZP LOK, którego kierownikiem biura był wówczas Marian Skrzypczak, zwany przez nas - z uwagi na charakterystyczną fizjonomię - Abdulem. Kolega Wacław, był emerytowanym podoficerem wojsk łączności, straszy od wszystkich pozostałych członków o 24-27 lat, cieszył się wśród nich zaufaniem i szacunkiem. Dniem klubowym - z uwagi na cykliczne zawody SPK, w których klub przez długie lata brał aktywnie udział - był czwartek od godz. 16 do 19. Prócz tych zawodów klub kilkukrotnie uczestniczył w przypadających na sierpień rywalizacjach stacji klubowych QRP o mocy do 1 W (RBM-1), osiągając bardzo dobre rezultaty. 

 

Operatorzy mieli dostęp do pomieszczenia z radiostacją w dowolne dni i godziny. Był to nieogrzewany lokal o powierzchni około 20 m2, bez zaplecza socjalnego, położony na 1 piętrze budynku, pełniący funkcje pomieszczenia operatorskiego, warsztatu i magazynku, traktowany jako lokal zastępczy. Równie prymitywne było wyposażenie techniczne: były to radiostacje RBM-1 i 10RT, później uzupełnione o zakupiony od Czesława Walkowiak SP3FLN (SK) wzmacniacz na lampie GU-81 oraz antena - dipol 2 x 19.5 m. Ze względu na położenie anteny nadawczo-odbiorczej w gęstwienie anten telewizyjnych starej zabudowy komunalnej klub miał problemy z TVI. 

W 1977 r. z powodu rozbiórki budynku, w którym znajdował się ZW LOK i pomieszczenie klubu, przeniesiony on został do budynku zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 9 na jego 3 piętro. Tam warunki do działalności radioklubu były jeszcze gorsze, co spowodowało zanik działalności radiowej klubu. W dniu 09.02.1980 r. operatorzy radiostacji klubowej wypowiedzieli w ZW LOK funkcje kierownika i operatora stacji klubowej zgłaszając powyższe również do OI PIR w Poznaniu. Ponieważ działanie to nie przyniosło oczekiwanego rezultatu, aktyw klubu po upływie roku w liście z dnia 19.02.1981 r. informował ZW LOK w Lesznie o krytycznej sytuacji i zamiarach odejścia z klubu w przypadku braku działania uzdrawiającego sytuację. Wszelkie perswazje, wnioski i sugestie kierownictwa klubu pod adresem szefa ZW LOK w Lesznie w randze pułkownika - nie przyniosły żadnego efektu. Z ww. powodu, wobec braku nadziei otrzymania obiecanego od kilku lat pomieszczenia i wyposażenia spełniającego minimalne wymagania dla pracy klubowej radiostacji i działalności szkoleniowo-warsztatowej, aktyw klubu po rozliczeniu się w dniu 04.12.1981 r. i zrezygnował z członkostwa w klubie przenosząc się wraz z pozostałymi członkami do innych klubów łączności działających w Lesznie, a klub łączności SP3KNI - bez licencji i członków - praktycznie przestał z tym dniem istnieć.

Po kilkuletniej przerwie, w dniu 14.03.1988 r. klub dzięki staraniom Wacława reaktywował się na bazie innych członków i został zarejestrowany w PZK w składzie: Wacław Szalek SP3LEY - prezes i kierownik radiostacji, Marian Z. SP3HVO - wiceprezes, Wiesław Banaszak SP3BKU(SK) - skarbnik. Do klubu przystąpili również koledzy: Kazimierz Sakowski SP3AVI (SK), Waldemar G. SP3MIJ, Wiesław Banaszak., Jarosław R., Emilian F., Jan R., Andrzej C., Ryszard F. i Sławomir F. Klub wkrótce uzyskał ponownie licencję ze znakiem SP3KNI i istniał z siedzibą w Lesznie nadal przy ul. Sienkiewicza 9. 

W 2001 r., kiedy to zarząd LOK w Lesznie całkowicie zrezygnował ze sponsorowania działalności krótkofalarskiej, pozbawiony statutowego patronatu LOK-u klub stracił możliwość zajmowania pomieszczenia pod tym adresem (mówiąc wprost - został usunięty z pomieszczeń LOKu), a jego wyposażenie umieszczono w magazynku na zapleczu kantyny jednostki wojskowej w Lesznie. Rok później został przeniesiony do Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie przy ul. Kilińskiego 4, korzystając z gościnności mieszczącego sią tam klubu SP3ZIR. Od tej pory, aż do definitywnego zakończenia działalności, losy klubu SP3KNI złączone były z wymienionym klubem harcerskim. W tej nowej sytuacji - w związku z podeszły już wiekiem Wacława Szalka, przekazał on prezesurę i kierownictwo radiostacji koledze Zenonowi Mielnikowi SP3VKE (SK), który pracując w ww. szkle w charakterze nauczyciela fizyki był jednocześnie prezesem i kierownikiem radiostacji klubowej SP3ZIR, a od tej chwili wykonywał te same funkcje również w SP3KNI. Po śmierci w 2008 r. kolegi Zenona Mielnika funkcję prezesa i kierownika radiostacji klubowej przejął Wojciech SQ3OZ. W tym okresie nastąpiła ponowna zmiana lokalizacji obydwu klubów - przeniosły się one z ZSET do Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Gabriela Narutowicza 74a w Lesznie. W tym okresie aktywnie działał w klubie Jarosław SP3TUD. Rok 2016 należy uznać jako koniec działalności klubu łączności SP3KNI. 

Wieloletni, zasłużony dla klubu SP3KNI jego pierwszy prezes Wacław Szalek zmarł w dniu 16.03.2004 r., a pierwszy kierownik stacji klubowej Krzysztof Marczyński odszedł w dniu 06.04.2015 r.

Członkami klubu byli następujący nadawcy: Wacław Szalek SP3LEY (SK), Krzysztof Marczyński SP3FEG (SK), Jerzy Sternal SP3FEI - założyciele, Bolesław Jankowski SP3BBM, Mieczysław Kozłowski SP3AGL, Andrzej SP3NNI, Jerzy Wróż SP3GXJ (SK), Tadeusz G., Piotr S. i inni, a po reaktywacji w 1988 r. : Marian Z. SP3HVO, Wiesław Banaszak (SK). SP3BQU, Kazimierz Sakowski SP3AVI (SK), Waldemar G. SP3MIJ, Zenon Mielnik SP3VKE (SK), Wojciech SQ3OZ, Jarosław SP3TUD i inni. 

 

Opracował: SP3FEI, SP3CUG