Edward Kawczyński SP8CK

Edward Kawczyński SP8CK urodził się 10 czerwca 1911r. w Łodzi w rodzinie robotniczej. Już w roku 1929 zainteresował się krótkofalarstwem, otrzymując znak nasłuchowy PL-198. Przeprowadzając pierwsze łączności.  Po ukończeniu Szkoły Technicznej w 1930 r. rozpoczął pracę w Polskim Radiu w Łodzi jako mechanik, technik - dyżurny radiostacji . W roku 1930 uzyskuje zezwolenie  SP1DC. Pod tym znakiem pracował do 1939 r. uzyskując doskonałe wyniki, np. Zajmując 3 miejsce wśród stacji SP w Międzynarodowych Zawodach zorganizowanych przez PZK w roku 1935 / zwanych po wojnie jako SPDX Contest /. Był aktywnym członkiem Łódzkiego Klubu Radio Nadawców. Od młodych lat brał udział w życiu społeczno-politycznym. Należał do OMTUR-u i PPS. Większość okresu wojennego spędził w Łodzi. Należał do Armii Krajowej, wykorzystując zdobytą wiedzę w krótkofalarstwie - naprawiał sprzęt nadawczo-odbiorczy. Po wojnie jako pełnomocnik Rządu d/s repasacji wojennych przebywał na Śląsku.

 

Mieszkając w Gliwicach brał udział w reaktywacji krótkofalarstwa, otrzymał znak nasłuchowy SP9-504. Na Walnym Zjeździe Delegatów  PZK, jaki się odbył  w Warszawie 1 lutego 1948 r. wybrany został do składu Zarządu Głównego. W skład, którego weszli też m.in. Późniejsi: SP7HX, SP2SJ, SP5QC. Prezesem został wówczas inż. Tadeusz Żarnecki - Dyrektor Naczelny Centralnego Zarządu Przemysłu Elektrotechnicznego Natomiast sekretarzem  mjr. Anatol Jegliński (SP1CM,SP5CM). Siedziba PZK mieściła się wówczas  w W-wie  przy ul. Koszykowej 6 / gmach Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, którego SP5CM był nie mundurowym pracownikiem. W roku 1952 w wyniku złożonego egzaminu przed Państwową Komisją  przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Uzyskuje tytuł inżyniera elektryka i w tym samym roku skierowany zostaje do Lublina. W celu zorganizowania zaplecza energetycznego, okręgu wschodniego. Z jego inicjatywy powołane zostają zakłady "Elektromontaż”, którego zostaje dyrektorem. Jednocześnie, nie zapominając  o krótkofalarstwie,  inicjuje powołanie Radioklubu LPŻ w Lublinie. Został jego prezesem i otrzymał znak nasłuchowy SP8-506. Natomiast w kwietniu 1954 r. Radioklub otrzymał znak SP8KAF. Jako nasłuchowiec, należy do najaktywniejszych w Polsce. We wrześniu 1955 roku , po licznych monitach, wydane zostają trzy pierwsze zezwolenia indywidualne na Lubelszczyźnie i tak Edward otrzymuje znak SP8CK, a pozostałe dwa znaki otrzymują pracownicy LPŻ i Radioklubu tj. Michał – SP8CP I Stanisław - SP8CR. Następnego dnia, po otrzymaniu zezwolenia, znak SP8CK był już słyszany w eterze. Co wzbudziło zainteresowanie  ówczesnych służb nasłuchowych, przeprowadzoną kontrolą, odnośnie legalności posiadanego sprzętu nadawczo-odbiorczego. Edward był członkiem Naczelnej Rady Radioklubów przy Wydziale Łączności ZG LPŻ. Wspólnie z innymi członkami m. innymi -SP5CM, SP7HX, na bazie przemian społeczno-gospodarczych w 1956 r. podjęli 11 stycznia 1957 r. niespodziewaną dla władz LPŻ, uchwałę - jako Naczelny Organ Radioklubów - reaktywującą Polski Związek Krótkofalowców i powołując Komitet Organizacyjny PZK.  Już 13 stycznia 1957 r.  w obecności 32 krótkofalowców z całej Polski., na 44 zaproszonych. Zjazd, założycielski PZK,  zatwierdził opracowany nowy statut PZK i przedstawił go do zatwierdzenia władzom państwowym. Trzeba nadmienić, że główne "skrzypce" w tym wydarzeniu grał płk. Anatol Jeglinski SP5CM ówczesny pracownik Służb Bezpieczeństwa  MSW. Natomiast Zjazd PZK  zwołany 23 czerwca 1957r. wybrał nowy Zarząd Główny, w którym SP8CK został wiceprezesem, na dwie kadencje . A następnie wchodził, przez  wiele lat, do ścisłego grona działaczy organizacyjnych PZK. Kolejnym krokiem SP8CK było powołanie w 1957r. Lubelskiego Klubu Krótkofalowców SP8PLU, a na bazie jego -  Oddziału Lubelskiego PZK, którego przez wiele lat był Prezesem. W roku 1959 wraz z kol. SP2AP, SP3PL, SP5HS i SP7HX  powołuje do życia SPDX Club. Na pierwszym  Zjeździe Klubu w Wiśle-Malince, wybrany zostaje na Prezesa Klubu. Oraz zgodnie z uchwałą klubu  występuje do Centralnego Zarządu Radiostacji i Telewizji o wydanie zgody na nadawanie, pod swoim znakiem SP8CK , niedzielnych komunikatów DX-owych. Po uzyskaniu zgody pierwszy komunikat został nadany 20 stycznia 1963 r. Ciesząc sie dużym zainteresowaniem krótkofalowców. W latach 1967-1977 czasowo zamieszkuje w Pruszkowie- był dyrektorem banku. Zmienił znak na SP5CK.  W tym czasie pełnił m. innymi funkcje Prezesa Oddziału Warszawskiego PZK oraz był wiceprezesem ZG PZK. Jednocześnie nie zaniedbuje pracy w eterze utrzymywał się, na szczycie tabeli osiągnięć krótkofalowców SP. Tak w ilości posiadanych potwierdzeń krajów wg listy DXCC jak i w zawodach krajowych i światowych. Reprezentuje PZK na spotkaniach i zjazdach międzynarodowych. Po przejściu na zasłużoną emeryturę wraca do Lublina i z pasją, godną do pozazdroszczenia pracuje na pasmach KF i UKF. Np. Na dwóch metrach jako pierwszy w SP przeprowadza, potwierdzone  QSO emisja FM z Anglią. Organizował wiele spotkań i pokazów zarażając naszym hobby dziesiątki młodych ludzi, w tym swego wnuka Tomka SP8JWM / DK2CK. Był członkiem PK OTC. Za swą bogatą działalność  zawodową i społeczną został odznaczony wieloma medalami i odznaczeniami  państwowymi i resortowymi. W tym na wniosek PZK - Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. ZG PZK nadał mu Honorową Odznaką PZK (nr. 31). Odszedł do krainy wiecznych DX-ów, 19 sierpnia 1989 r. przeżywszy 78 lat. Licznie żegnany m.in. przez brać krótkofalarską z całej Polski .
SP3CUG, SP8TK