GEN. BRYG. LEON KOŁATKOWSKI SP5PZ (1924-1988) - X PREZES PZK

 

Leon Kołatkowski urodził się 03.07.1924 r. w Siedlcach. Przed wojną ukończył 4 klasy Gimnazjum w Siedlcach. Podczas wojny pracował jako mechanik oraz kierowca. Powojenną pracę  zawodową rozpoczął  w Służbie Ochrony Kolei. W 1944 r. rozpoczął służbę w wojsku. W maju 1945 r. ukończył Oficerską Szkołę Łączności w Zamościu  i mianowany został na stopień podporucznika. Po ukończeniu szkoły oficerskiej został  dowódcą  plutonu radiowego w 7 Okręgowym Batalionie  Łączności  w Lublinie. W październiku 1945 r. przeniesiony został do kompanii łączności Wojsk Ochrony Pogranicza w Gdańsku. W lipcu 1946 r. ukończył kurs doskonalenia  oficerów łączności i przeniesiony został do Sztabu 2 Dywizji Piechoty  w Kielcach. W 1948 r. został szefem łączności sztabu 2 Dywizji Piechoty w Kielcach.

W 1948 r. powierzono mu stanowisko z-cy szefa wydziału łączności Dowództwa Okręgu Wojskowego  nr VII w Lublinie. W lutym 1949 r. przeniesiony został do Głównego Inspektoratu Łączności WP. Od 1950 r. służył  w Szefostwie Wojsk Łączności Ministerstwa Obrony Narodowej na stanowisku szefa Węzła Łączności. W październiku 1953 r. mjr Kołatkowski awansował na stanowisko zastępcy szefa Wojsk Łączności MON. 22 Lipca 1958 mianowany został do stopnia pułkownika. 

W latach 1960-63 oddelegowany został na studia Akademii Sztabu Generalnego WP. Od 1967 przez 11 lat był szefem Wojsk Łączności MON. W październiku 1968 r. nominację na stopień generała brygady otrzymał z rąk  przewodniczącego Rady Państwa  Marszałka Polski Mariana Spychalskiego. Podczas VI Krajowego Zjazdu Polskiego Związku Krótkofalowców, który odbył się w dniach 26-27.04.1969 w sali konferencyjnej Rozgłośni Centralnej Polskiego Radia w Warszawie, (desygnowany przez władze państwowe) gen. bryg. Leon Kołatkowski SP5PZ został wybrany prezesem PZK. Na kolejnym VII Zjeździe PZK, który miał miejsce 27 i 28 03.1973 r. SP5PZ kolejny raz zostaje Prezesem PZK i funkcję tę pełni do maja 1980 r. Za sprawą Wojtka SP5FM,  IARU dało zielone światło na organizację  Kongresu  Regionu 1 IARU w Warszawie. Była to pierwsza próba zorganizowania konferencji w kraju należącego do obozu socjalistycznego. Prezydium ZG PZK z prezesem  SP5PZ na czele podjęło ten  temat. Przypuszczać można że gen. Kołatkowski przekonał KC PZPR oraz władze państwowe i zapadła pozytywna decyzja w tej sprawie..

W dniach  14-18.04.1975 w warszawskim Pałacu Nauki i Kultury odbyła się znacząca X jubileuszowa Konferencja Regionu 1 IARU. Kongres warszawski odbył się w 50-tą rocznicę powołania do życia IARU (co miało miejsce w 1925 r. w Paryżu) i w 25-tą  rocznicę utworzenia Regionu 1. W uroczystym otwarciu m.in. uczestniczył Minister Łączności prof. dr Edward Kowalczyk. W czasie tej konferencji Prezes Kołatkowski SP5PZ wręczył Odznaki Honorowe PZK działaczom IARU. Odznaki otrzymali: SM5ZD, VE3CJ, G2BVN, UA3AF oraz LX1JW. Po kilku dniach na  ręce prezesa PZK wpłynęło pismo  prezesa (przewodniczącego) IARU z podziękowaniami za wzorowe przygotowanie konferencji. W czasie 11-letniej kadencji SP5PZ, najdłuższej w historii PZK, przekazana była znaczna ilość demobilowego -  wojskowego sprzętu łączności dla potrzeb krótkofalowców. W drugiej połowie 1980 r. gen. Jaruzelski   obsadza ministerstwa i ważne instytucje w kraju oficerami WP. Generał Kołatkowski trafia do resortu łączności i przez 4 lata jest podsekretarzem stanu w MŁ.

Od 13.12.1981 r. był komisarzem wojskowym w MŁ z ramienia Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Dzięki  gen. Kołakowskiego  po siedmiu miesiącach nieobecności znaku SP w eterze, ówczesne władze pozwoliły na wznowienie pracy trzech stacji krótkofalarskich: SP5PZK - stacji ZG PZK,  SP5KCR - stacji ZG LOK i SP5ZHP - stacji GK ZHP. Stacja ZG PZK wznowiła nadawanie komunikatów ZG PZK. Należy też wspomnieć, że komisarz Kołatkowski uchronił krótkofalowców SP od zaplanowanych wobec nich dodatkowych restrykcji. Generał stanowczo sprzeciwiał się tym planowanym restrykcjom,  zwłaszcza podczas narad roboczych z udziałem przedstawicieli służb specjalnych nadzorujących  działalność krótkofalarską. Godny podkreślenia jest w tym czasie  stały kontakt byłego prezesa z ZG PZK  i udział w konsultacjach dotyczących podejmowania  kolejnych kroków związanych z przywracaniem działalności krótkofalarskiej. 

W styczniu 1986 r. został mianowany konsulem generalnym PRL w Zagrzebiu. Wysoką ocenę działalności generała odzwierciedlają liczne odznaczenia medale i wyróżnienia.

Odznaczony został:

Orderem Sztandaru II klasy (1978), Krzyżem Komandorskim OP (1969), Krzyżem Kawalerskim OP (1973), Złotym Krzyżem Zasługi (1958), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1949), Medalem 10 lecia PL, Medalem 30-lecia PL, Medalem 40 lecia PL, Medalem za zasługi w walkach o Berlin (1970),  Medalami “Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”- Złotym (1968), Srebrnym i Brązowym,  Medalami Za zasługi dla obronności Kraju - Złotym, Srebrnym i Brązowym, Orderem Czerwonego Sztandaru, Medalem Za Zwycięstwo. 

Obradujący w dniach 16-17 lutego 1985 r. IX Zjazd Krajowy PZK nadał byłemu prezesowi SP5PZ Odznakę Honorową PZK (Nr 181).

Generał bryg. Leon Kołatkowski zmarł  w dniu 18.10.1988 r. i pochowany został na wojskowych Powązkach w Warszawie w dniu 21 października (Kwatera B4, rząd 7, grób 23).

SP3CUG, SP8TK, SP8DA