PROF. DR INŻ. ANDRZEJ ZIELIŃSKI SP5LVV - XI PREZES PZK

   Andrzej Zieliński urodził się 24.12.1934 r. w miejscowości Mokobody powiat Siedlce. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Siedlcach, a po jej ukończeniu w 1948 r. kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. St. Żółkiewskiego w Siedlcach, a następnie w Warszawie (obecnie LO im. Jana Kochanowskiego). Maturę zdał w 1952 r. a następnie rozpoczął   studia na Wydziale Łączności Politechniki Warszawskiej. Studia ukończył  w 1959 r., a w 1957 rozpoczął pracę jako asystent i następnie starszy asystent na Politechnice Warszawskiej. Przez 9 miesięcy 1964 r odbywał staż naukowy w Katedrze Procesów Falowych  Wydziału Fizyki Uniwersytetu Moskiewskiego. Doktorat obronił w 1966 r. w Politechnice Warszawskiej. Kolejno był adiunktem i docentem na Wydziale Elektroniki PW. Od 1969 do 1970 był prodziekanem tego wydziału. W latach  1970- 1980 r. jako dyrektor kierował Instytutem Łączności  w Warszawie. Jego zastępcą był mgr inż. Jerzy Rutkowski,  Prezes PZK w latach 1985-90.  W 1979 r uzyskał tytuł profesora. Od 1980 do 1981 r był dyrektorem Zjednoczenia Stacji Radiowych i Telewizyjnych. Po roku ponownie stanął  na czele  Instytutu Łączności gdzie pracował jako dyrektor do  1993 r. W latach 1993-1997 z nominacji Polskiego Stronnictwa Ludowego zostaje Ministrem Łączności. W maju 2005 r. Sejm wybrał prof. Zielińskiego na członka Krajowej  Rady  Radiofonii i Telewizji.

 

   W dniu 3.05.1980 r. na VIII Krajowym Zjeździe Polskiego Związku Krótkofalowców w Chorzowie 159 delegatów jednogłośnie wybrało  prof. Andrzeja Zielińskiego na prezesa Związku !  Natychmiast po wyborze prof. Zieliński wystąpił o licencję, otrzymując znak wywoławczy SP5LVV. Należy zaznaczyć, że była to bardzo trudna i odpowiedzialna kadencja, w powojennej historii PZK, związana z wprowadzeniem 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego na terytorium całego kraju. Wiązało to się z min. z chwilowym zawieszeniem działalności PZK. Jak i cofnięciem zezwoleń oraz zdeponowaniu posiadanego sprzętu nadawczo- odbiorczego. Jednak zdecydowana podstawa prof. Zielińskiego w prowadzonych rozmowach z przedstawicielami WRON ( Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego), która przejęła władze w kraju, w tym również z powołanym Komisarzem Wojskowym w Ministerstwie Łączności gen. L. Kołatkowskim SP5PZ – byłym prezesem PZK - doprowadziła  do stopniowego zmniejszania restrykcji wobec krótkofalowców. W rezultacie w drugiej połowie 1982 r. , przy oddziałach wojewódzkich PZK, powstały komisje aktualizacyjne, które miały za zadanie rozpatrywanie składanych wniosków przez kluby i indywidualnych krótkofalowców o zwrot posiadanych licencji i przesyłanie ich do OI PIR. 

   Od 1985 do 1989  prof. Andrzej Zieliński reprezentował Polskę  w Komitecie Badań Kosmicznych Organizacji Narodów Zjednoczonych.  Od 2002 do 2005  zasiadał w Radzie Nadzorczej  Telewizji Polskiej. Jest  członkiem honorowym  Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji oraz   Stowarzyszania Elektryków Polskich.  Pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Łączności. Jest autorem ponad stu publikacji z dziedziny teorii obwodów, telekomunikacji i techniki światłowodowej.  Jest  autorem kilku patentów. Wchodził w skład Komitetu Nauki i Postępu Technicznego a następnie Komitetu Badań Naukowych. Był także członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji  oraz także Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN. Zasiadał w radach naukowych instytutów badawczych w instytutach:  Łączności, Technologii Elektronowej oraz Wojskowego Instytutu Łączności. Prof. Zieliński jest członkiem  Institute of Electrical and Electronics Engineers. Przez dwie kadencje w latach 1993 -2000 był prezesem Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych NOT. Biegle posługuje się językiem angielskim oraz rosyjskim. Zna też język francuski i hiszpański. Wykazuje zainteresowanie polityką i historią. Jest członkiem Akademii  Inżynierskiej w Polsce. W gronie znaczących ludzi polskiej nauki , które wywarły duży wpływ na jego działalność był Prof. Janusz Groszkowski- współzałożyciel i pierwszy prezes PZK a także Profesor Adam Smoliński i Profesor Jerzy Osiowski.

   W uznaniu za długoletnią pracę zawodową i społeczną oraz za wkład w rozwój polskiej nauki wyróżniony został Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim RP.

Na Krajowym Zjeździe PZK, który się odbył 17 lutego 1985. Ustępującemu  prezesowi PZK prof. Andrzej Zieliński SP5LVV. Za  całokształt  działalności na rzecz rozwoju krótkofalarstwa polskiego,  wręczono Odznakę Honorową PZK ( nr.164 )

TNX: SP5LVV.

                                                                                                   SP