JAN WÓJCIKOWSKI SP9DR (1918 – 2002)

Jan Wójcikowski SP9DR  urodził się 28.12.1918 r. w Będzinie. Od 1.10.1945 r. był pracownikiem Politechniki Śląskiej. W 1948 r. ukończył studia inżynierskie na Wydziale Mechanicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach uzyskując tytuł inżyniera mechanika jednocześnie pracując jako młodszy asystent w Katedrze mechanicznej technologii materiałów Wydziału Mechanicznego Politechniki Śląskiej. Po uzyskaniu tytułu inżyniera pracował na stanowisku starszego asystenta. W trakcie pracy w 1952 r. obronił pracę magisterską i otrzymał tytuł magistra inżyniera mechanika. W okresie od 1.09.1956 r. do 31.08.1958 r. był prodziekanem Wydziału Mechanicznego.

W dnu 27.02.1968 r. obronił pracę doktorską pt. „Analiza dokładności wskazań siłomierza pojemnościowego do badania sił skrawania” uzyskując tytuł doktora nauk technicznych. Od 1970 r. pracował na stanowisku docenta na Wydziale Mechanicznym – Technologicznym w Katedrze Technologii Budowy Maszyn Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Wielokrotnie był członkiem Rady tego Wydziału. Był także przewodniczącym Rady ds. młodzieży. Pracował także w Komisji Zatrudniania Absolwentów. Ponadto pełnił następujące funkcje: zastępcy dyrektora ds. nauki Instytutu Budowy Maszyn, kierownika Zespołu Dydaktycznego Technologii Budowy Maszyn Instytutu Budowy Maszyn, zastępcy kierownika Zawodowego Studium Zaocznego Wydziału Mechanicznego Technologicznego, zastępcy kierownika Katedry Technologii Budowy Maszyn, kierownika Zespołu Obróbki Ubytkowej i Technologii Maszyn. Był współorganizatorem Laboratorium Pomiarów Warsztatowych, kierownikiem Laboratorium Obróbki Skrawaniem Katedry Mechanicznej Technologii Materiałów, konsultantem naukowym w CMG "KOMAG" w Gliwicach, członkiem Rady Naukowo - Technicznej OBRUM Gliwice, ekspertem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. robotyzacji.

W 1955 r. obok Bogdana Radwańskiego SP9DV był motorem napędowym ówczesnego Klubu Ligi Przyjaciół Żołnierza. SP9KAG w Gliwicach. Organizował wyprawy na pobliskie góry w ramach Polnego Dnia UKF. Licencję otrzymał w czerwcu 1956 r. i wystawiona była na adres Gliwice ul. Orlickiego 1. W dniu 10.02.1957 r.. zostaje członkiem Komisji Organizacyjnej powołanej przez ZG PZK do zorganizowania i przeprowadzenia Zebrania Założycielskiego Nowobytomskiego Oddziału PZK w Nowym Bytomiu. Na zebraniu tym, które odbyło się w dniu 15.09.1957 r. został wybrany Z-cą Przewodniczącego Zarządu Oddziału PZK. Funkcję tą pełnił przez dwie kadencje do lutego 1960 r. Na kolejnym Walnym Zebraniu w dniu 28.03.1960 r. powierzono Janowi funkcję UKF Managera Oddziału. W dniu 4.06.1961 r. odbyło się kolejne zebranie tym razem już Śląskiego OW PZK SP9DR zostaje wybrany członkiem zarządu.

Był bardzo aktywnym UKF-owcem. W SP9 TEST, które miały miejsce w dniach 17-18.06.1961 r. przeprowadził 15 łączności i zdobył 3 m. W dniach 8-10.06 1962 r. wchodził w skład delegacji PZK na Letnie spotkanie UKF w miejscowości Libochovice w Czechosłowacji. W Europejskich Próbach UKF, które odbywały się we wrześniu 1962 r. SP9DR/p  sklasyfikowany został na 2 m. w grupie stacji terenowych.(ODX 550 km). W 1963 r. zdobył 9 m w trzecim etapie Maratonu UKF (29/30.06). W międzynarodowych zawodach VHF Contess I regionu  IARU w marcu 1963 r. sklasyfikowany został na 9 m. Zaliczył łączności w paśmie 144 MHz ze stacją YU3DL 550 km (Tropo) oraz z SM6ANR na dystansie 980 km (Aurora).

We wrześniu 1963 r wchodził w skład grupy założycielskiej PK UKF. Tam został wybrany na funkcję pierwszego prezesa klubu. Pierwsza kadencja trwała do 1965 r. 

W latach 1963 -1973 r. był UKF-Managerem Polskiego Związku Krótkofalowców. Również w 1963 r. ustanawiał rekordy. W tym samym roku w pasmie 435 MHz SP9DR/p nawiązał łączność na odległość 105 km ze stacją OK3KLM.  Ostatni raz do władz oddziału wybrany został na Zjeździe Katowickiego Oddziału PZK w dniu 23.02.1964 r., na którym został członkiem Zarządu Oddziału i funkcję ta pełnił do 1967 r. Podczas IV Nadzwyczajnego Zjazdu PZK wybrany został do składu prezydiom ZG PZK. Na V zjeździe PZK odbywającym się w maju 1965 r został wybrany w skład Prezydium ZG i ponownie powierzono Janowi funkcję UKF – Managera.

Podczas III Zjazdu PK UKF przewodniczył komisji współpracy na pasmach UKF i wybrany został przewodniczącym PK UKF na kolejną kadencję. W czasie IV Zjazdu PK UKF pracował w komisji współpracy międzynarodowej. Zajmował się tez opracowaniem regulaminu klubu. 

W czasie Europejskich Mistrzostw „Łowy na lisa” w 1965 r., które organizowane były na zlecenie IARU pełnił funkcję zastępcy kierownika ds. sportowych UKF. W dniach 18-25.08.1967 r. uczestniczył jako trener w Międzynarodowych Zawodach „Łowy na lisa”, które odbywały się w ZSRR.

Trzeci raz do składu prezydium ZG PZK został wybrany podczas VI Zjazdu, który odbywał się w dniach 26 - 27.04.1969 r. Był w składzie organizacyjnym Zjazdu PK UKF w 1969 r. Ostatni raz w roli Prezesa PK UKF wystąpił na Zjeździe PK UKF w Chorzowie w 1969 r. W dniu 25.02.1979 r. na Zjeździe Katowickiego Oddziału PZK zostaje wybrany delegatem na VIII Krajowy Zjazd PZK. 

Publikował w mediach krótkofalarskich informacje dotyczące UKF. W 1964 r. w numerze 2 Radioamatora i Krótkofalowca opublikował artykuł „Obliczanie 10-element owej „5 nad 5” piętrowej anteny na pasmo 145 MHz”. W 1965 r. w numerze 5 R i K artykuł „Ekonomiczny nadajnik na pasmo 145 MHz dla radiostacji przenośnej”, oraz w numerze 7 artykuł „Przetwornica tranzystorowa 30 W”.

W 1968 r otrzymał medal „Za zasługi dla obronności kraju”. W 1970 r. Odznakę 25-lecia Politechniki Śląskiej. Zarząd Główny PZ w 1975 r. nadał Janowi Odznakę Honorową PZ nr 21.

Jan Wójcikowski zmarł 10.09.2002 r.

TNX: SP9KAG, SP9PT

                                                               SP3CUG, SP2BZR, SP6AEG, SP9ENO, SP9LDB, SP8DA