ZBIGNIEW POLLO SP9EC (1913 - 1987)

Zbigniew Pollo SP9EC urodził się 18.05.1913 r. Krótkofalowcem był od 1929 r., kiedy to otrzymał znak nasłuchowy PL216. Od kwietnia 1930 r. należał do Lwowskiego Klubu Krótkofalowców. W 1930 r. otrzymał przydział znaku SP3EQ na adres Lwów, ul. Małeckiego 8. W sprawozdaniach rocznych Centralnego Biura QSL pod znakiem SP3EQ wykazany jest wielokrotnie, a w 1930 r. na 43 pozycji z liczbą 141 kart wysłanych. W 1931 r. - 95 kart, w 1932 r. najwyższa pozycja – 14 i 466 kart QSL. Rok później to 53 pozycja i 124 karty. Został członkiem Polskiego Związku Krótkofalowców. Z informacji przekazanej przez Zbigniewa pozwolenie ze znakiem SP2EQ, które wystawione było na adres Lwów ul. Małeckiego 8 faktycznie otrzymał dopiero w 1937 r. Co wskazuje na związek Zbigniewa z pracą w wojsku lub na rzecz wojska. Na walnym zgromadzeniu Lwowskiego Klubu Krótkofalowców wybrany został operatorem stacji klubowej SP3LK. Losy powojenne rzuciły Zbigniewa na Śląsk. Od 1951 r. był członkiem Klubu Nasłuchowego Ligi Przyjaciół Żołnierza SP9-505, który miał siedzibę w ZW LPŻ w Katowicach przy ulicy Warszawskiej. Klub ten w 1953 r. otrzymał znak SP9KAS, a Zbigniew odgrywał w nim znacząca rolę.

Zbudował dla klubu nadajnik o mocy 100 W i był operatorem stacji klubowej. W latach 1952-1953 był czynny na pasmach z własnego domu pod znakiem SP9MJ. Pod tym znakiem należącym do szefa łączności ZW LPŻ w Katowicach i za jego zgodą przeprowadził setki łączności. Około 1954 r. otrzymał znak nasłuchowy SP9-501. W dniu 12.06.1956 r. uzyskał pierwszą powojenną licencję ze znakiem SP9EC wystawioną na adres ul. Powstańców 5 w Chorzowie. Wspólnie z Leonem Brzezińskim SP9DL i Witoldem Wichurą SP9DW oraz Janem Wójcikowskim SP9DR i Aleksandrem Zarią SP9DO aktywnie uczestniczył w działaniach mających na celu reaktywowanie PZK na Śląsku. W dniu 15.09.1957 r. zorganizowali Walny Zjazd Śląskich Krótkofalowców, na którym wyłoniono władze pierwszego po wojnie Oddziału w Nowym Bytomiu. Kolejny raz członkiem PZK został w dniu 15.09.1957 r. W 1958 r. został członkiem Klubu Krótkofalowców SP9PNB przy ZOW PZK. W 1965 r. Zbigniew SP9EC, Paweł SP9ACL (później SP9RG), Leon SP9DL i Tadeusz SP9EU podjęli działania mające na celu reaktywowanie przedwojennego „ŚKK” i doprowadzili do podjęcia w dniu 20.03.1966 r. przez ZG PZK uchwały zezwalającej „Śląskiemu Klubowi Krótkofalowców” na podjęcie działań statutowych PZK. 

Klub miał siedzibę przy w Katowicach ul. Mickiewicza 16. W dniu 20.03.1966 r. Zbigniew wstąpił do ŚKK i był jego członkiem aż do śmierci. W 1970 r. gdy wiele stacji Oddziału Katowickiego otrzymało prefiks 3Z Zbyszek podjął się wydrukowania 80 tysięcy kart QSL. Były to karty jednego wzoru, ale z wydrukiem kilkudziesięciu znaków indywidualnych, które otrzymały prefiks 3Z.

W tych czasach druk kart nie był prostym zadaniem, a biorąc pod uwagę fakt, że nikt z krótkofalowców nie musiał za nie płacić to był nie lada wyczyn.

W 1971 r. był na wycieczce w Bułgarii i tam dostał udaru mózgu. Przez długi czas był leczony i rehabilitowany, ale do pełni sił nie wrócił. W marcu 1984 r. wstąpił do Klubu Seniorów SP OTC (nr członkowski 54). Był bardzo aktywny na pasmach, lecz przez kilka ostatnich lat ze względu na stan zdrowia zaprzestał działalności krótkofalarskiej.

Za bogatą działalność krótkofalarską uchwałą ZG PZK otrzymał Odznakę Honorową PZK (nr 131). W 1980 r. uchwałą ŚKK otrzymał godność „Członka Honorowego ŚKK”. 

Zbigniew Pollo zmarł po długiej chorobie w dniu 14.09.1987 r. i pochowany został na cmentarzu w Chorzowie.

TNX: SP9UH, SP3CSD

SP3CUG, SP9LDB, SP2BZR, SP8TK, SP8DA, SP8CGS