ZDZISŁAW SIERADZKI SP1II

Zdzisław Sieradzki SP1II  urodził się 10.08.1949 r. w Postominie k. Ustki. W latach 1956 - 1963 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Postominie. W latach 1963 - 1968 był uczniem Technikum Elektrycznego w Białogardzie. Szkołę ta ukończył z tytułem Technika Elektronika.Będąc w pierwszej klasie szkoły średniej zajął się tworzeniem Harcerskiego Klubu Krótkofalowców „Mors” SP1ZAN przy tej szkole. Został wybrany prezesem tego klubu i funkcję tą pełnił do czasu ukończenia szkoły. Licencję nasłuchową ze znakiem SP1-7058 otrzymał 1966 r.

Egzamin na świadectwo uzdolnienia zdał przed Komisją Egzaminacyjną PZK w składzie Cyryl SP1BC, Gienek SP1HM, Jurek SP1AAY, Stanisław SP1UZ. Do Polskiego Związku Krótkofalowców wstąpił w 1966 r.Po ukończeniu szkoły średniej podjął pracę w Zakładzie Usługowo Produkcyjnym Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Postominie. Jesienią 1968 r. zostaje kierownikiem tego zakładu.

 

Równolegle rozpoczął pracę jako nauczyciel fizyki i elektrotechniki w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Postominie (Zakład Doskonalenia Zawodowego Słupsk). W szkole tej zostaje drużynowym 59 Starszoharcerskiej Drużyny Łączności.

W 1970 r. zakłada Klub Łączności Ligi Obrony Kraju „Apogeum” przy ZSZ ZDZ w Postominie. W klubie tym pełni funkcje prezesa oraz kierownika radiostacji klubowej SP1KIZ. W oparciu o bazę sprzętową warsztatów szkolnych tutaj produkowane były urządzania krótkofalarskie. W 1975 r. pod kierownictwem Zdzisława opracowany został słynny w Polsce transceiver „Jowisz”. W tym też roku w Zakładzie Usług Elektronicznych GS „SCH” ruszyła produkcja transceiverów „Jowisz”.

Ponad 120 egzemplarzy tego transceivera trafiło do klubów krótkofalarskich w całej Polsce. W tym czasie gościł „smutnych panów” z SB, którzy wypytywali czy produkowane urządzenia nie trafiają do ówczesnego podziemia.

Po utworzeniu Województwa Słupskiego przy Radioklubie w Postominie powstał Wojewódzki Ośrodek Szkolenia i Sportów Łączności LOK a jego kierownikiem mianowano Zdzisława. Z tego tytułu był wielokrotnie organizatorem wojewódzkich zawodów radiopelengacji amatorskiej, wieloboju łączności i zawodów radiotelegrafistów. W tym czasie został członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej PIR w Koszalinie. W pracach komisji uczestniczył do czasu ogłoszenia stanu wojennego. Od 1963 r. był aktywnym instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego.

W latach 1968 do 1975 był zastępcą Komendanta Hufca Sławno. Był komendantem obozów stacjonarnych i wędrownych oraz stanic harcerskich „Nieobozowego Lata” w Marszewie, Żukowie, Jarosławcu, Darłowie i Sławnie. Klub pod wodzą Zdzisława należał wtenczas do najaktywniejszych w Polsce. Stacja klubowa instalowana była na obozach harcerskich ZDZ na Górze Barzowickiej koło Darłowa, w Koczale koło Miastka, Wydminach Koło Giżycka i w Horodle koło Zamościa.

Operatorzy klubu organizowali aktywność krótkofalarską z wszystkich latarni morskich Wybrzeża. Z latarni pracowali wielokrotnie pod znakami SP1KIZ, SP1KBK, HF1K, SN1K, SN50K. Radiostacja klubowa SP1KIZ aktywnie pracowała w krajowych Zawodach SP-K. A w latach 2001 - 2004 klub kierowany przez Zdzisława zdobywał tytuł Mistrza Polski w zawodach „SP-K”.

SP1II również pod własnym znakiem aktywnie uczestniczył w zawodach krajowych i międzynarodowych. W 1986 r. redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego nadała Zdzisławowi tytuł „Krótkofalowca Roku”. Zdzisław aktywnie działał w strukturach LOK. Był członkiem Wojewódzkiej Komisji Łączności w Koszalinie do 1975 r, w Słupsku w latach od 1975 r. do 1999 r., a następnie po kolejnej reorganizacji administracji państwowej w Szczecinie 

Po przemianach społeczno-gospodarczych, ze względu na brak sponsorów, zaczęły upadać kluby krótkofalarskie a w tym i SP1KIZ. Jednak z chwilą gdy Zdzisław został przewodniczącym Rady Gminy Postomino (1998 - 2002) sytuacja odmieniła się - nastąpił przychylny klimat dla krótkofalarstwa. W drugiej połowie lat 90-tych powstał przemiennik UKF SR1P, którego opiekunem jest SP1II. Po kolejnej reformie administracyjnej kraju, Gmina Postomino przyłączona została do województwa Zachodniopomorskiego. ZW LOK w Szczecinie zlikwidował ZP LOK w Sławnie. Klub kolejny raz, mimo dużego zaangażowania Zdzisława i jego kolegów, podupadł.

W 2012 r. na XVII Zjeździe PZK Zdzisław wybrany został członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej. W kolejnej kadencji był wiceprzewodniczącym GKR, a następnie jej przewodniczącym. Był członkiem Wojewódzkiej Komisji Łączności LOK w Koszalinie, Słupsku i w Szczecinie. Zdzisław jest czynny na pasmach KF jak i UKF. Pracuje na telegrafii i fonii. Czynny jest przy użyciu trybów cyfrowych. Jest członkiem Klubu Seniorów SP OTC (nr członkowski 285). Należy także do Polskiego Klubu UKF oraz Klubu Radio Video Grafii. Zdzisław jest wychowawcą setek łącznościowców. Dzięki jego działalności licencje krótkofalarskie otrzymali min: SP1GZF, SP1RKT, SQ1OD, SP1GHW, SP1APZ i inni.

Do grona najbliższych przyjaciół zalicza Zbigniewa SP1ACM, Piotra SP1GZF, Darka SQ1OD, Zenka SP1APZ, Tadka SP1NQN.

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku, Ukończył także Wyższą Szkołę Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu (1974 r.). Oprócz działalności w ZHP, LOK (w pionie łączności) i PZK udziela się w innych organizacjach i samorządach, uczestniczył w różnego rodzaju akcjach. W 1980 r. był organizatorem wojewódzkiego protestu rolników w Słupsku i gminnych blokad drogowych.

Przez dwie kadencje jest przewodniczącym Powiatowej Rady Izby Rolniczej w Sławnie. Wchodził w skład Rady Społecznej przy Wojewodzie Słupskim. W 1992 r. został wybrany prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Postominie i funkcję tą piastował przez dwie kadencje. Od 1993 r. jest Prezesem Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.  W 2000 r. był współorganizatorem krajowego protestu rolników i blokad na trasie S 6. Przez dwadzieścia lat był prezesem Koła Łowieckiego „Cyranka” w Pieńkowie. W 2002 r. został prezesem Klubu Sportowego „Przełom” w Postominie. W latach 2006 do 2010 był Sołtysem Sołectwa Postomino a obecnie jest członkiem Rady Soleckiej. W 1968 r. został wybrany Prezesem Zarządu Gminnego LOK w Postominie. Był też Prezesem Klubu Strzeleckiego LOK. Był kandydatem niezależnym na posła w wyborach I kadencji RP w 1989 r. Od 2019 jest przewodniczącym Rady Społecznej przy Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa - Oddział Terenowy w Koszalinie. Jest długoletnim działaczem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jest prezesem Zarządu Gminnego PSL w Postominie i członkiem Zarządu Powiatowego PSL w Sławnie. Był też członkiem Zarządu Wojewódzkiego PSL w Szczecinie, Przewodniczącym Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego PSL w Szczecinie i wiceprzewodniczącym Głównego Sądu Koleżeńskiego PSL w Warszawie.

Za bogatą działalność zawodową i społeczną a w tym krótkofalarską Zdzisław Sieradzki odznaczony został w 2002 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi. W 1978 r. Minister Łączności nadał Zdzisławowi Brązową Odznakę „Zasłużony Pracownik Łączności”. Minister Obrony Narodowej przyznał Brązowy Medal „Za zasługi dla obronności kraju” (1974 i srebrny w 1978 r.) W 2017 r. otrzymał Medal im. Wincentego Witosa, a w 2011 r. „Złotą Koniczynkę” Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wyróżniony został także brązową Odznaką „Zasłużony Działacz LOK” (1968 r.), srebrną Odznaką „Zasłużony Działacz LOK” (1971 r.) i złotą Odznaką „Zasłużony Działacz LOK ( 1975 r.). Otrzymał także Srebrny medal „Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju” (1986 r.) a w2019 r. Złoty Medal „Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju”. Uchwałą Zarządu Głównego PZK z 15.05.2017 r. otrzymał Odznakę Honorową PZK. Odznakę „Za zasługi dla Hufca ZHP Sławno” otrzymał w 2004 r. Honorową Odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa” nadano Zdzisławowi w 1997 r. a 2017 r. wyróżniony został Brązową Odznaką „Zasłużony Dla Samorządu Rolniczego”. W 1999 r.  otrzymał Brązowy „Medal Zasługi Łowieckiej”. Odznakę za zasługi dla „Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych” otrzymał w 2003 r. W 2021 r. otrzymał Złoty Medal Samorządu Rolniczego, co łącznie czyni ponad 20 różnych odznaczeń.

 

TNX: SP1II

                                                                                                SP3CUG,SP2BZR