KLAUDIUSZ PRZYBYSŁAWSKI SP9AVR

 

Klaudiusz Przybysławski urodził się 04.04.1939 w Dąbrowie Górniczej. Do szkoły podstawowej rozpoczął chodzić w rodzinnym mieście, a ukończył ją w 1955 r. w Tarnowskich Górach. Wykształcenie średnie uzyskał w Technikum w Bytomiu. Już w 1956 r. ukończył kurs telegrafii w radioklubie Ligi Przyjaciół Żołnierza SP9KDF w Bytomiu, którego siedziba była na ul. Sadowej. W lutym 1956 r. w miejscu zamieszkania Klaudiusza  tj. w Tarnowskich Górach  powstał radioklub LPŻ, który otrzymał licencję ze znakiem SP9KDU. Założycielami klubu byli Marian Ferenz SP9PX, Karol Wycisk SP9QB i Stanisław Kosmala SP9PY. Klaudiusz został jego członkiem 15.12.1957 r.(Legitymacja członkowska nr 07/57). Swą działalność w klubie rozpoczął od „szlifowania” telegrafii przy użyciu  transmitera z taśmą  perforowaną. Tam też uczestniczył w kursie radiomechaniki. W 1958 r. wstąpił do Polskiego Związku Krótkofalowców. Licencję SWL ze znakiem SP9 729 odebrał z rąk ówczesnego prezesa ZOW PZK  Leona Brzezińskiego SP9DL w dniu 03.06.1958 r.

Czytaj więcej: KLAUDIUSZ PRZYBYSŁAWSKI SP9AVR

TADEUSZ GAJDEMSKI SP5BWO

Tadeusz  Gajdemski urodził się 4.11.1942 r. w miejscowości Budki Wojtkiewickie powiat Stolin gdzie ukończył szkołę podstawową. W 1956 r. rozpoczął naukę w Zasadniczej Szkole Elektrycznej w Lublinie. W 1957r. przy ZSE utworzona została 16 Lubelska Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego. Założycielem i jej drużynowym był przedwojenny harcerz dh. Jerzy Szewc. Drużyna otrzymała demobilowy sprzęt łączności taki jak radiostacje typu RBM1, ATB i odbiorniki radiowe BC348. Przybocznym w drużynie był Andrzej Lewicki późniejszy SP8 BFF. Z Andrzejem doprowadził sprzęt u stanu używalności. Z krótkofalarstwem zetknął się w listopadzie  1957 r. w klubie Ligi Przyjaciół Żołnierza SP8KAF w Lublinie.

Czytaj więcej: TADEUSZ GAJDEMSKI SP5BWO

WACŁAW ŁUPIŃSKI SP4ANP ex SP1WW (1905-1985)

Wacław Łupiński urodził się 15.02.1905 r. w Białymstoku. Posiadał wykształcenie średnie techniczne. Na początku lat trzydziestych otrzymał znak nasłuchowy PL-052). W sprawozdaniach Biura QSL wykazany był w 1930 r. z liczbą 37 kart  a w 1937 161 kart wysłanych. Służbę wojskową zakończył w stopniu sierżanta. W 1938 r. otrzymał zezwolenie ze znakiem SP1WW ze wskazaniem adresu Wilno ul. Krakowska  51. Należał do Wileńskiego Klubu Krótkofalowców. W  1938 r. miał potwierdzonych 6 kontynentów i 36 krajów. W tym samym roku przez Biuro QSL wysłał 293 kart. ( na  znak SP1WW jak i SWL). Na Walnym Zjeździe  WKK, który się odbył 3 maja1939 r. został wybrany na członka Zarządu Klubu W tym czasie  pracował mocą 10 Watt. Był pierwszym Polakiem, który należał do Klubu OOTC. Po wojnie licencję ze znakiem SP4 APN otrzymał w 1962 r.  Jak pisał w swoim życiorysie podanie o licencję przetrzymywane było przez kilka lat. Z tego powodu  odmówił pracy pod znakiem łamanym przez „V”.

Czytaj więcej: WACŁAW ŁUPIŃSKI SP4ANP ex SP1WW (1905-1985)

ADAM SUCHETA SP9DH ( 1937-1997)

 

Adam Sucheta urodził się 17.06.1937 r w Krakowie. Z telegrafią spotkał się mając 16 lat w Radioklubie LPŻ w Krakowie. Licencję nasłuchowa otrzymał w1953 r. ze znakiem SP9 -107 i od początku wykorzystywał znajomość  telegrafii. Robiąc nasłuchy szlifował tempo odbioru do 100 znaków na minutę. Kolejnym krokiem była praca na stacji klubowej SP9KKA (późniejsza SP9KAD ). W sierpniu 1953 r. uczestniczył w II Centralnych Zawodach Radiotelegrafistów LPŻ. Już wtenczas (po kilku miesiącach nauki CW) odbierał 18 grup na minutę. Miał do dyspozycji  radzieckie czasopismo „Radio”, w którym czytał o osiągnięciach radiotelegrafistów z ZSRR co motywowało go do dalszego szlifowania tempa. W kolejnych zawodach w 1954 r. odbierał już 36 grup/min. i zajął II miejsce. Wtenczas stwierdził, że ma nieodpowiedni styl zapisywania odbieranych znaków. Zmienił sposób zapisu i osiągał lepsze wyniki. W 1954 roku ukończył Technikum i podjął pracę w  Wytwórni Sprzętu Energetycznego w  Tenczynku koło Krakowa. Na pracę i dojazdy poświęcał 12 godzin dziennie. Jednak nadal pamiętał o planach zbliżenia się do umiejętności telegrafistów z za wschodniej granicy. Wprowadził do treningu klucz elektronowy co zwiększyło jego umiejętności. 

Czytaj więcej: ADAM SUCHETA SP9DH ( 1937-1997)

JERZY MITKIEWICZ SP9FG

Jerzy Mitkiewicz urodził się  12.05.1927 w Wilnie. Szkołę podstawowa ukończył w Bydgoszczy. W czasie okupacji już  mieszkał w Zakopanem i tam ukończył szkołę średnią w systemie tajnego nauczania. Po wojnie podjął studia na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego.  Zanim został krótkofalowcem był mocno zaangażowany w działalności związanej z wyprawami wysokogórskimi. Zaczynał  wspinaczkę jeszcze w czasie wojny.  Został ratownikiem TOPR-u. W 1950 r.  był współorganizatorem poznańsko- pomorskiego koła Klubu Wysokogórskiego. Po ukończeniu studiów w 1952 r. myślał wyłącznie o  górach. Złożył podanie o pracę w Tatrzańskim Parku Narodowym lecz nie otrzymał odpowiedzi. Dostał jednak pracę  w na stacji Państwowego Instytutu Hydrolityczny- Meteorologicznego w Zakopanym. Przez dwa lata pracował na stacji zlokalizowanej na Hali  Gąsienicowej. W 1954 r. rozpoczął pracę w charakterze obserwatora  w Wysokogórskim  Obserwatorium Metrologicznym  na Kasprowym Wierchu.

Czytaj więcej: JERZY MITKIEWICZ SP9FG

ZBIGNIEW SZPAKOWSKI SP5AHY

 

Zbigniew Szpakowski urodził się 19.02.1942 r. w Warszawie. Po ukończeniu szkoły podstawowej naukę kontynuował w Technikum Łączności Nr 1 w  Warszawie. Wtenczas wstąpił  do Związku Harcerstwa Polskiego. Był drużynowym 37 Warszawskiej Drużyny Harcerzy o specjalności łącznościowej. W technikum pierwszy raz spotkał się z krótkofalarstwem. Na przełomie lat 1959/60. wstąpił do Klubu Krótkofalowców SP5KEU działającego przy Technikum Łączności, który prowadził Krzysztof Słomczyński SP5HS.W klubie otrzymał znak nasłuchowy SP5 1800. Licencje nadawczą ze znakiem SP5AHY otrzymał w dniu 19.11.1960 r. Pierwszą łączność przy pomocy własnoręcznie zbudowanego sprzętu przeprowadził w dni 10.02.1961 r. z Leonardem SP5AEM. Technikum ukończył w 1962 r. Studiował na Politechnice Warszawskiej i w 1968 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera  o specjalności pomiary elektryczne i elektroniczne.

Czytaj więcej: ZBIGNIEW SZPAKOWSKI SP5AHY

EDMUND GAWORZEWSKI SP3SK

Edmund Gaworzewski urodził się 2.01.1925 w Poznaniu. Szkolę Podstawową  przy ul. Słowackiego w Poznaniu ukończył w 1939r. W wieku 14 lat wraz rodziną wywieziony został na roboty do Rzeszy. Trafił do Zagłębia Rury – okolice Gelsenkirhen  gdzie pracował w gospodarstwie rolnym a następnie w kopali węgla kamiennego. Niemcy w grupie pracowników poszukiwali fachowców. Edmund  zgłosił się jako elektryk. Powątpiewający Niemcy przeprowadzili mu teoretyczny egzamin i kazali  narysować i omówić obwód elektryczny. Test przeszedł pozytywnie i rozpoczął prace jako elektryk dołowy. Naprawiał i konserwował instalacje elektryczne  w chodnikach kopalni o bardzo dużym zapyleniu i  dużym stężeniu gazów. Obóz pracy, na terenie którego przebywał wyzwoliła VIII Armia Amerykańska. Przez prawie dwa kolejne lata przebywał w obozie przejściowym. Już jako elektryk z doświadczeniem pomagał  radiotelegrafistom amerykańskim  w konserwacji i naprawie sprzętu elektrycznego i radiowego.

Czytaj więcej: EDMUND GAWORZEWSKI SP3SK